teken de petitie

teken de petitie

Pagina's

donderdag 23 maart 2017

mobiliteitstelling op het Wiels-kruispunt


Bewoners interpelleren de gemeenteraad van Vorst op dinsdag 28 maart 2017

PERSBERICHT
Meer dan 1200 handtekeningen voor het behoud 
van de doorgang Orban-Luttre in Vorst


Zeer veel mensen engageren zich voor het behoud van de doorgang Orban-Luttre.  Er staat ook veel op het spel : de doorgang is een cruciale schakel voor zachte weggebruikers om het nieuwe Divercity-complex te ontsluiten en de aanliggende wijken met elkaar te verbinden.  Ook de regionale langeafstandsfietsroutes hebben baat bij een herinrichting van de doorgang.  En toch dreigt de doorgang onherstelbaar verloren te gaan, indien de huidige bouwplannen niet aangepast worden.
Tijdens de eerstkomende gemeenteraad zullen Fietsersbond Brussel-Zuid en QuartierWielsWijk de gemeenteraadsleden van Vorst nogmaals vragen alles te ondernemen om én de doorgang te behouden én een betere locatie voor GBS De Puzzel te voorzien.Deze twee verenigingen uit Vorst zullen de verkozenen naar hun visie vragen op de mobiliteit in dit gebied dat in volle verandering is en onder grote verkeersdruk staat.

De beschikbare ruimte op de Van Volxemlaan en op de Luttrebruglaan is heel beperkt en biedt onvoldoende plaats aan fietsers en voetgangers.  Hetzelfde geldt voor de kruispunten Wielemans en Luttrebrug-Gerij, beide zijn gevaarlijk en onbeveiligd.

Een degelijk en aantrekkelijk netwerk voor fietsers en voetgangers is vandaag absoluut noodzakelijk, temeer daar nog andere immobiliënprojecten in de steigers staan die de mobiliteitsdruk op de wijk zullen doen toenemen.  Zo zijn er de projecten van JCX Immo op de Moeras-Wielssite en de reconversie naar woningen op de Diamant-Boartsite.


QuartierWielsWijk en Fietsersbond Brussel-Zuid benadrukken de noodzaak om een  evenwichtig project te realiseren ten voordele van de zachte weggebruikers en vragen  daarom :
- de huidige bouwplannen te herzien zodat de doorgang behouden kan blijven ;
- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Divercity-site terug te bestuderen ;
- de alternatieve wegen die reeds bestudeerd worden, te herbekijken ;
- de tijdsplanning van de werken te herzien ;
- de mogelijkheid te onderzoeken om voor zachte weggebruikers een eigen infrastructuur te voorzien, weg van het drukke verkeer en van het fijnstof.

Tijdens de interpellatie zal aan de gemeenteraad de petitie met 1200 handtekeningen overhandigd worden. Deze petitie wordt mee gesteund door GRACQ, Fietsersbond, Sentier.be en Trage Wegen


Datum en plaats van de interpellatie :

dinsdag 28 maart om 19u30 in het gemeentehuis van Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst

Aanvraag voor interpellatie aan het college van de Burgemeester en schepen is te lezen op :   http://www.quartierwielswijk.be/wp/fr/

Petitie 'red de doorgang Orban-Luttre' is te vinden op :  www.change.org/

zie ook :  http://fietsersbondbrusselzuid.blogspot.be/


Voor meer info :
Geneviève Kinet, quartierwielswijk@gmail.com, 0476 96 19 30
Ruth Flikschuh fietsersbondbrusselzuid@gmail.com 0497 93 47 16

Fietsers helpen de overheid besparen.

Van de schade die we berokkenen door ons te verplaatsen – aan het milieu, aan onze gezondheid of aan de economie, door files – betalen we soms amper de helft zelf. De rest van die kosten wordt gedragen door de maatschappij. Vooral vliegtuigpassagiers en bestuurders van bedrijfswagens op diesel dragen te weinig bij in verhouding tot hun impact. Fietsers helpen de overheid dan weer te besparen.

Vlaanderen is niet op de goede weg, volgens de Leuvense mobiliteitsexperts van Transport&Mobility. Zij hebben voor de tweede keer de maatschappelijke kosten in kaart gebracht van ons verplaatsingsgedrag, en wie daarvoor opdraait.
maatschappij

Het rapport van Transport&Mobility leert dat de maatschappij de rekening betaalt voor een almaar groter deel van de kosten voor  milieuschade (zoals de uitstoot van broeikasgassen), de kosten voor de sociale zekerheid (die voortvloeien uit ongevallen) en het tijdverlies in files. Vooral de almaar toenemende  filekosten zijn een probleem, en het feit dat die zo goed als niet gecompenseerd worden door hogere belastingen of heffingen.

Uit het rapport blijkt dat vooral bestuurders van bedrijfswagens en wagens op aardgas veel te weinig bijdragen. De maatschappelijke kost van een bedrijfswagen op diesel bedraagt 20,49 euro per persoon per 100 kilometer. Daarvan betaalt de gebruiker maar 21 procent. Om alle kosten te dekken die zulke bedrijfswagens veroorzaken, zouden ze dus vijf keer zwaarder belast moeten worden dan vandaag.

Wie met een personenwagen op aardgas rijdt, draagt zelfs nog minder bij in de maatschappelijke kosten: amper 17 procent. En dat terwijl de aankoop van aardgaswagens financieel gestimuleerd wordt door de overheid, als milieuvriendelijker alternatief voor benzine- en dieselwagens.

Het slechtst van al scoort vliegen met een lagekostenvlucht. De maatschappelijke kost per persoon per 100 kilometer bedraagt 199,9 euro. Maar de passagiers wentelen 92 procent van de kosten die ze veroorzaken, vooral milieuschade, af op de overheid. Wie een gewone vlucht neemt, doet het overigens niet beter.


Fietsers leven langer

Het rapport ziet enkele lichtpuntjes. Autobestuurders die met een benzine- of dieselwagen rijden, zijn de voorbije jaren meer gaan bijdragen in de maatschappelijke kosten die hun verplaatsingen veroorzaken. Dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs, met dank aan de recente invoering van de kilometerheffing.

Fietsers helpen de overheid zelfs besparen. Zowel wie met een gewone als met een elektrische fiets rijdt, zorgt ervoor dat de overheid heel wat minder moet uitgeven aan gezondheidszorg. Omdat met de fiets rijden gelijk staat aan minder zieken, langer leven en meer levenskwaliteit. En zo levert elke 100 kilometer met een gewone fiets een besparing voor de gezondheidszorg op van 43 euro.

Bron :  Het Nieuwsblad - 01/03/2017 door Pascal Sertyn
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170301_02756625

Brusselaars komen op straat tegen fijn stof

Brusselaars komen op straat tegen fijn stof

Actievoerders binden tientallen standbeelden mondmasker om 

Tientallen Brusselse standbeelden kregen zaterdag een mondmasker om, als protest ‘tegen het fijn stof en de vervuiling’.

Zo’n tweehonderd mensen die zich verenigen in het collectief Bruxsel’AIR, hebben zaterdagvoormiddag actiegevoerd tegen de luchtvervuiling en vooral het fijn stof in Brussel. De actievoerders tooiden heel wat standbeelden in de stad met een mondmasker. De actie werd breed gedragen door verscheidene milieugroeperingen, waaronder Greenpeace België. ‘De voorbije week werd in Brussel de informatiedrempel voor het fijn stof, vijftig microgram per kubieke meter, meermaals overschreden’, zegt Thomas Leroy, woordvoerder van Greenpeace België. ‘Wanneer de hoeveelheid fijn stof hoger ligt dan die drempel, heeft de regering de plicht om de bevolking te informeren. Fijn stof is zeer schadelijk voor de inwoners. Dit kan zo niet blijven duren. Vandaar deze actie, die eerder ook in andere steden liep.’

Om 13 uur kwamen de actievoerders samen op het Koningsplein, bij het bronzen standbeeld van Godfried Van Bouillon. Ook dat kreeg een mondmasker om. Met de actie roept Bruxsel’AIR op om structurele maatregelen te nemen tegen fijn stof, dieseluitstoot en dergelijke. De actiegroep vraagt een stedelijke tolheffing in Brussel, de afschaffing van subsidies voor bedrijfswagens, een verbod op dieselwagens en een verbetering van het openbaar vervoer en de infrastructuur voor voetgangers en fietsers.
Volgens cijfers van het Europees Milieuagentschap sterven jaarlijks 50.000 mensen in Europa vroegtijdig door luchtvervuiling. In België gaat het om minstens 10.000 mensen.


Brussels minister van Leef­milieu Céline Fremault (CDH) liet weten dat de ‘bekommernissen van de burgers niet in dovemansoren vallen’. Ze belooft alvast maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. In juni 2016 keurde Brussel het Lucht-Klimaat-Energieplan goed, dat een permanente gewestelijke lage-emissiezone voorziet in het hele Brussels Gewest vanaf januari 2018. Alleen de minst vervuilende auto’s zijn vanaf dan nog welkom in het Gewest.


Joris Herpol
de Standaard 20-02-2017

dinsdag 8 november 2016

Reactie van twee schepenen van Vorst op de petitie

Jean Claude Engelbert en Charles Spapens blijven bij hun standpunt.

Enkele weken geleden hebben schepenen Englebert (Ecolo) en Charles Spapens (PS) op onze petitie geantwoord.  Hun gemeenschappelijke brief kunt u hierna lezen.  Ze blijven echter bij hun standpunt.  Onder hun brief vindt u ons antwoord.

Minister Smet (sp.a) en minister Vanhengel (open VLD), burgemeester Ghyssels (PS) en schepen Buyse (sp.a) hebben nog niet gereageerd.

We hebben de petitie met meer dan 1000 burgers ondertekend.  We hebben de steun van TrageWegen, Stapas, Sentier.be, Inter Environnement Bruxelles en Gracq.  Wij vragen u dan ook om de petitie te blijven verspreiden.  www.change.org/p/info-smet-gov-brussels-sauvons-le-passage-orban-luttre-red-de-doorgang-orban-luttre-58458cf1-2243-4ce1-879a-94bcf7232146?


Brief van Jean-Claude Englebert (Ecolo) en Charles Spapens (PS)
(gepubliceerd als reactie op de pagina van de petitie)

OCT 6, 2016 — Depuis plusieurs années, nous travaillons activement au sein du Collège à rendre notre commune plus agréable en améliorant la qualité de l’espace public. Divers projets ont déjà vu ou vont voir le jour (Divercity, la place Saint-Antoine, le parc Marconi, le parc Jacques Brel, l’abbaye de Forest,…). L’amélioration de la liaison entre quartiers en est un élément important, en particulier via les modes actifs de déplacement (piétons, cyclistes).

En 2008-2009, l’étude du Contrat de Quartier Primeur-Pont de Luttre a révélé l’existence d’un tunnel technique fermé (et donc inutilisé) sous les voies de chemin de fer entre l’avenue Van Volxem et la rue Saint Denis. Son propriétaire, Infrabel, a averti la Commune de son souhait de combler ce tunnel ou de le céder à un autre opérateur. Les impositions en matière de sécurité rendaient cette reprise impossible, en tout cas pour la Commune.

Par ailleurs, le besoin de places dans l’enseignement fondamental se faisant de plus en plus pressant, avec un déficit annoncé de 1.700 places à court terme, la création de nouvelles écoles est une des priorités du Collège actuel. L’acquisition du terrain pour le développement du projet Divercity a ouvert la possibilité d’installer une école sur le site, en fond de parcelle.

Pour les raisons de priorités énoncées plus haut ainsi qu’en tant que cyclistes quotidiens, l’idée de mettre en service ce tunnel au profit des usagers faibles nous séduisait naturellement. L’évolution du projet d’école, son implantation et en particulier l’implantation de la cour de récréation ne le permettent cependant pas. En effet, la taille réduite du site ne permet pas de créer une école et de mettre en service un tunnel. Nous comprenons les désavantages de cette situation mais nous assumons la solution retenue et en particulier la priorité donnée à l’école.

Un permis d’urbanisme va être déposé par la Commune. Comme la loi le prévoit en pareil cas, il sera soumis au niveau régional (la Commune ne se délivre pas de permis à elle-même). Le dépôt du permis ouvrira évidemment une enquête publique et un passage en commission de concertation devant les instances régionales. Lors de ce processus consultatif, chacun aura alors la possibilité d’exprimer son point de vue, ses remarques et ses propositions auprès des instances régionales.
Le fond du problème soulevé par la demande d’ouverture du tunnel reste cependant entier : le carrefour Wiels est un endroit qui doit être sécurisé pour les usagers faibles, en particulier avec la perspective de création de nouveaux logements et d’une autre école dans le quartier. Nous partageons entièrement les objectifs des signataires de la pétition sur ce point.

La mise en service du tunnel n’étant pas possible, nous travaillons en collaboration avec la Région au réaménagement du carrefour ainsi qu’à la mise en place de divers itinéraires alternatifs pour piétons et cyclistes.

Nous n’avons pas l’ambition dans notre réponse de vous convaincre du bien-fondé des options choisies. Nous voulons simplement, premièrement, vous assurer du fait que vous êtes entendus, deuxièmement, vous assurer de ce que nous partageons les mêmes préoccupations, aussi bien en tant qu’échevins qu’en tant que citoyens, cyclistes quotidiens ou parents et troisièmement de notre dévouement à la mise en place de solutions pérennes répondant à nos préoccupations, qui sont autant les vôtres que les nôtres.

Jean-Claude Englebert, Charles Spapens, Echevins


Antwoord van Fietsersbond Brussel-Zuid en QuartierWielsWijk

Mijnheer Englebert,
Mijnheer Spapens,

Wij danken u voor uw antwoord.

Ten eerste wensen wij te benadrukken dat de renovatieprojecten die u citeert, inderdaad een positieve evolutie betekenen. Zij dragen bij aan de levenskwaliteit van onze buurten en dit waarderen wij zeker.
Toch moeten wij constateren dat geen enkel project de ontsluiting van de wijken bevordert, hoewel u daarnaar refereert in uw antwoord. Indien u dit echt zo belangrijk vindt, zou het dan niet opportuun zijn uw standpunt met betrekking tot de doorgang Orban-Luttre te herzien?

U vermeldt immers dat Infrabel bereid is de doorgang over te laten aan een andere beheerder. Wij menen dat hiermee één van de belangrijkste obstakels voor het openhouden van de passage Orban-Luttre van de baan is en dat de realisatie enkel nog afhangt van de wil van de politieke verantwoordelijken, de uwe dus.

Om uw weigering kracht bij te zetten onderlijnt u nog dat de opgelegde veiligheidsregels het beheer van de passage onmogelijk maken, in elk geval voor de gemeente.  Wij leiden hieruit af dat de gemeente dus andere actoren kan aanspreken om deze hindernis te overwinnen. Waarom de nodige middelen voor de ingebruikstelling van de passage niet elders zoeken?

Overigens, over welke veilgheidsbepalingen gaat het en door wie worden ze opgelegd? Wij zijn ons ervan bewust dat de veiligheid van de gebruikers primeert. Juist daarom vragen we de opening van de doorgang. Er zijn succesverhalen uit het buitenland over heringerichte tunnels. Verschillende trage wegen worden gecreëerd in Brussel en in andere steden. Dit toont aan dat het probleem inzake veiligheid kan verholpen worden, mits er een wil is bij de betrokken partijen. Het Zennepark in Schaarbeek is een heel mooi voorbeeld hiervan.

Wij juichen uw inzet toe om een nieuwe school te bouwen. Om het nog eens klaar en duidelijk te stellen: het doel van onze actie is niet de school in vraag te stellen, maar de bereikbaarheid van de school te garanderen voor voetgangers en fietsers.

Door een kleine aanpassing van de Divercity-site, de opening van de doorgang Orban-Luttre en het aanleggen van een promenade tussen de Van Volxemlaan (Orban) en de Gerijstraat worden twee scholen, een crêche, een pedagogisch restaurant, een dagcentrum voor senioren, winkels, tram- en bushaltes, een park, een speelplein en een groot aantal woningen bereikbaar via een comfortabel en aangenaam kort traject, ver van alle onveilig verkeer.

Het definitief sluiten van de passage beperkt de mogelijkheden voor de toekomstige generaties om via deze weg alle diensten te bereiken. Wij kiezen voor een project waarbij op langere termijn gedacht wordt.

Natuurlijk wensen wij de herinrichting van het Wiels-kruispunt. Maar de ruimtelijke mogelijkheden blijven beperkt om voetgangers, fietsers en auto’s op een doeltreffende wijze van elkaar te scheiden. Wij wensen trouwens nog eens te benadrukken dat het voorgestelde traject met doorgang de zachteweggebruikers in staat stelt om nog een tweede gevaarlijk kruispunt (Gerij/Luttrebrug) te vermijden en dat het de zachte mobiliteit tussen wijken en gemeenten bevordert.

In uw antwoord vermeldt u het creëren van alternatieven. Dit is een positieve stap, maar over welke alternatieven gaat het en bieden zij dezelfde mogelijkheden als de Orban-Luttre passage? Zijn deze alternatieven onderzocht, kostprijs inbegrepen, en vergeleken met de renovatie van de passage Orban-Luttre?

In naam van de 1000 personen die deze petitie steunen, vragen wij dus nog eens om de plannen van de Divercity-site zo te hertekenen dat een ingebruikstelling van de passage mogelijk wordt.
Deze brief zal op change.org epubliceerd worden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,
QuartierWielsWijk en Fietsersbond Brussel-ZuidMonsieur Englebert,
Monsieur Spapens,

Nous vous remercions pour votre réponse.

Tout d’abord, nous tenons à souligner que les projets de réaménagement que vous citez constituent une évolution positive. A leur façon, ils contribuent en effet tous à la qualité de vie dans nos quartiers et sont appréciés.

Force est toutefois de constater qu’aucun ne concerne les liaisons entre quartiers auxquels vous faites par ailleurs référence dans votre réponse. Si ces liaisons constituaient véritablement un élément important, ne serait-il pas opportun de reconsidérer votre position concernant le passage Orban-Luttre ?

En effet, vous mettez en évidence qu’Infrabel est prêt à céder le passage à un autre opérateur. Nous comprenons donc que l’un des obstacles majeurs à la valorisation du passage Orban-Luttre est levé et que la réalisation du projet ne dépend que de la volonté des responsables politiques, notamment la vôtre donc.

Vous soulignez encore, pour justifier votre refus, que les impositions en matière de sécurité rendent la prise en gestion impossible, en tout cas pour la commune. Nous déduisons de votre prise de position que d’autres acteurs pourraient être sollicités par la commune pour surmonter ces obstacles. Ne conviendrait-il pas de tout mettre en œuvre pour trouver à l’extérieur les ressources nécessaires à la valorisation du passage ?

Par ailleurs, de quelles impositions s’agit-il et d’où proviennent-elles ? Nous sommes conscients que la sécurité des usagers est primordiale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous demandons la réhabilitation du passage. Des tunnels ont été aménagés avec succès à l’étranger, et de nombreuses voies lentes créées à Bruxelles et ailleurs montrent combien la question de la sécurité est surmontable, si bien sûr il y a volonté des parties en présence. Le parc de la Senne à Schaerbeek est un très bel exemple à ce niveau.

Nous saluons votre volonté de créer une école. Si vous en doutez encore, l’objet de notre démarche n’est pas de remettre ce projet en cause, mais de garantir son accessibilité aux piétons et cyclistes.

L’adaptation des plans de l’école sur le site de Divercity, la réhabilitation du passage Orban-Luttre et l’aménagement d’une promenade entre l’avenue Van Volxem (Orban) et la rue du Charroi permettraient de desservir deux écoles, une crèche, un restaurant pédagogique, un centre de jour pour personnes âgées, un parc, une plaine de jeux, des commerces, des arrêts de trams et bus, ainsi que quantité de logements via un raccourci confortable, convivial et loin du trafic automobile.

Construire l’école à l’endroit prévu selon les plans actuels revient à condamner irrémédiablement le passage. Cela réduit le champ des possibles en empêchant les futures générations, qui pourraient avoir besoin de cet itinéraire, de procéder aux aménagements. Le projet d’école doit intégrer de notre point de vue cette perspective à plus long terme.

Le réaménagement du carrefour Wiels est certes souhaitable, mais l’espace y est limité et ne permettra pas de séparer les flux selon le mode de déplacement. Nous nous permettons par ailleurs de souligner le fait que le cheminement proposé permet d’éviter un second carrefour dangereux (Charroi/Pont de Luttre) et favorise la mobilité douce pour les déplacements entre quartiers et communes.

Dans votre réponse, vous évoquiez la création d’alternatives. Cette démarche est positive, mais de quelles alternatives parle-t- on et offrent-elles les mêmes potentialités que le passage Orban-Luttre ? Ces alternatives ont-elles été évaluées, y compris en termes financiers, et comparées à l’option du passage Orban-Luttre ?

Au nom des 1000 personnes qui soutiennent la pétition, nous vous demandons une fois encore de bien vouloir revoir les plans de l’école sur le site de Divercity et de considérer l’aménagement du passage.

Pour votre information, nous tenons à préciser que cette lettre sera publiée sur change.org.

Nous vous remercions d’avance pour les réponses que vous voudrez bien apporter à nos questions.

Meilleures salutations,
QuartiersWielsWijk et Fietsersbond Brussel-Zuid

zondag 2 oktober 2016

een tunnel bij Wiels als schakel in een fiets- en wandelnetwerk

Sauvons le passage Orban-Luttre  /  Red de doorgang Orban-Luttre

(Texte Français plus bas)

Red de doorgang Orban-Luttre en verbind de buurten met elkaar
De lanen Van Volxem en Luttrebrug in Vorst zijn drukke wegen die door hun ligging tussen de Ring en het Zuidstation heel wat verkeer te verwerken krijgen. Voor voetgangers en fietsers is dit een potentieel gevaarlijke en onaangename zone. Verschillende nieuwbouwprojecten, zoals Divercity, zien het daglicht en andere, waaronder de bouw van een nieuwe school, staan in de steigers.

De doorgang Orban-Luttre biedt een essentiële schakel om deze buurt beter, veiliger en autoluw te ontsluiten. 
Op dit moment wordt deze in zijn voortbestaan bedreigd door de wijze waarop een nieuwe school gepland wordt.  Als de doorgang wordt behouden kunnen fietsers, voetgangers en niet in het minst de toekomstige schoolbezoekers op een eenvoudige manier de Divercitysite bereiken en zich tussen de buurten verplaatsen langs een veilige weg zonder autoverkeer.

Fietsersbond, met de steun van Gracq, en QuartierWielsWijk hebben een concreet voorstel om de mobiliteit in de buurt te verbeteren, de school goed bereikbaar te maken en een toekomstgerichte oplossing uit te werken voor voetgangers en fietsers, ook voor diegenen die vanuit de periferie naar Brussel komen.
Hou in de plannen voor de bouw van de school rekening met deze doorgang, herteken de Marais Wiels site naar een woonzone die verenigbaar is met deze doorgang, heropen het afgesloten stukje Sint Denijsstraat voor voetgangers en fietsers en voorzie ten slotte de nodige budgetten om van dit traject een stadspromenade te maken.

We vragen dan ook aan alle verantwoordelijke gemeentelijke en regionale bestuurders, met name Ministers Pascal Smet en Guy Vanhengel, burgemeester Marc-Jean Ghyssels, schepenen Jutta Buyse, Jean-Claude Englebert en Charles Spapens om ons project samen te bestuderen en te realiseren.

We vragen jou om je stem te laten horen en dit project te steunen via deze petitie. Onze mobiliteit heeft er alle baat bij!Klik hier om aan de onlinepetitie deel te nemen :
Sauvons le passage Orban-Luttre et relions les quartiers!
À Forest, les avenues Van Volxem et du Pont de Luttre sont des routes très fréquentées par les véhicules du fait de la proximité du ring et de la Gare du Midi. Pour les piétons et cyclistes, cette zone est désagréable et potentiellement dangereuse. Des projets immobiliers y voient le jour, notamment Divercity, et bien d’autres sont à l’étude, dont une nouvelle école.

Le passage Orban-Luttre est un maillon essentiel pour désenclaver ce quartier dans de bonnes conditions de sécurité selon un itinéraire hors trafic. 
En préservant ce passage, actuellement menacé par la manière dont les plans de l’école ont été conçus, les piétons et cyclistes (dont les écoliers) pourront facilement accéder à Divercity et se déplacer entre les quartiers en suivant un tracé sans danger et sans circulation automobile.

Le QuartierWielsWijk et le Fietsersbond ont formulé, avec le soutien du Gracq,  une proposition pour améliorer la mobilité et mettre en œuvre une solution visionnaire pour les piétons et cyclistes, du quartier et de la périphérie.
Nous proposons concrètement de tenir compte de ce passage dans le cadre de la conception de l’école, de faire en sorte que le réaménagement du Marais Wiels en zone de logements soit compatible avec ce passage,  de rouvrir aux piétons et aux cyclistes la section actuellement fermée de la rue Saint-Denis, et enfin de prévoir les moyens budgétaires pour faire de l’itinéraire via le passage une promenade dans la ville.

Nous demandons donc aux responsables communaux et régionaux, en particulier les Ministres Pascal Smet et Guy Vanhengel, le Bourgmestre Marc-Jean Ghyssels, les Echevins Jutta Buyse, Charles Spapens et Jean-Claude Englebert d’étudier ensemble notre projet et de le concrétiser.

Nous vous invitons à faire entendre votre voix et à soutenir ce projet en signant cette pétition. Notre mobilité a tout à y gagner !Pour participer à la pétition :