teken de petitie

teken de petitie

Pagina's

woensdag 10 mei 2017

bewaarschrift Fietsersbond vzw in veerband met afsluiten spoordoorgang

Van: Roel De Cleen - Fietsersbond vzw [mailto:roel@fietsersbond.be]
Verzonden: woensdag 10 mei 2017 10:18
Aan: scholenplan@gob.brussels
Onderwerp: Openbaar onderzoek NL School De Puzzel - Luttrebruglaan te Vorst

Geachte,

Gelieve hieronder onze bezwaren met betrekking tot de bouwplannen voor de school De Puzzel, terug te vinden

We wensen gehoord te worden tijdens de openbare zitting.

Onze bezwaren m.b.t de bouw van de school en de impact op de mobiliteit:

Als belangen- en mobiliteitsvereniging van en voor fietsers heeft Fietsersbond Vorst heel wat bedenkingen bij de bereikbaarheid en de mobiliteitsvoorzieningen rond het bouwproject. 
Op de gewestelijke site van Mobielbrussel.be lezen we : "Een schoolvervoerplan (SVP) bestaat erin de maatregelen die een duurzaam beheer van het vervoer binnen een school bevorderen, te onderzoeken, uit te voeren en te evalueren.  Drie actieterreinen :
  • ouders en leerlingen sensibiliseren voor mobiliteit en verkeersveiligheid;
  • de weg naar school en de schoolomgeving veiliger en leefbaarder maken;
  • de verplaatsingsgewoonten veranderen.
Het gaat er dus niet alleen om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken, maar ook om de leerlingen autonomer te maken in hun verplaatsingen."

Als mobiliteitsvereniging hebben we vooral vragen bij de actieterreinen 2 en 3 :

punt 2 :   Hoe denkt de bouwheer de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken ?
We merken op:
- De smalle toegang vanop straat naar de Divercity-site vanaf de Luttrebruglaan
- De geplande "kiss&ride"-strook is zeer beperkt en niet afgescheiden van het fietspad maar is gewoon gepland op de huidige parkeerstrook. hoe wordt de veiligheid van passerende fietsers gegarandeerd?
- geen eigen parkeerplaats voor de schoolbezoekers. Wat als ouders leerkrachten willen spreken en toch met de auto komen?
- geen fietsenstalling vlak bij de school voor fietsen van leerlingen, ouders en leerkrachten
- toegang langs stuk Sint-Denijsstraat: goed want opheffing privatisering van de weg?
- bereikbaarheid met actieve vervoersmodi, openbaar vervoer (veilige instapplaatsen): er is niets specifiek voorzien dat de veiligheid van kinderen en ouders op weg van en naar school garandeert.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de sportzaal.  Bedoeling is om die niet uitsluitend aan de school voor te behouden maar ze te ontsluiten voor de buurt.  Geen parking ?  Geen fietsenstalling ?  Geen veilige oversteekplaatsen bij het openbaar vervoer? Er zouden (provinciale) basketwedstrijden moeten plaatsvinden.  Hoe moeten de spelers en supporters daar veilig geraken en desnoods parkeren ?

punt 3 :  Hoe denkt de bouwheer de verplaatsingsgewoontes te veranderen ?  De Puzzel bevindt zich nu in het tweetalig scholencomplex langs de Fierlantstraat - Montenegrostraat. Kinderen uit de wijk kunnen te voet redelijk veilig naar de school gaan. De nieuwe inplanting van de school 'De Puzzel' nodigt de kinderen niet uit om op een veilige, gezonde manier naar school te fietsen of te stappen. Integendeel, ze worden verplicht een zeer druk en gevaarlijk kruispunt te gebruiken.  Met de voorziene woonuitbreidingen in de buurt zal er alleen maar meer verkeer (en zwaar verkeer) het Wielemanskruispunt gebruiken.  Als er een verandering van verplaatsingsgewoontes te verwachten is, dan eerder dat nog meer ouders de auto gaan gebruiken om kleuters en leerlingen (kleine kinderen) naar school te brengen bij gebrek aan aangepaste infrastructuur.

Ondanks de ongunstige ligging van de school zou de bereikbaarheid toch een stuk beter en veiliger kunnen, indien de doorgang onder de spoorweg gebruikt zou worden als mogelijke toegang.  Een schoolvervoerplan is expliciet bedoeld om "de leerlingen autonomer te maken in hun verplaatsingen"

Met de veilige doorsteek die de spoordoorgang kan bieden, is dit perfect realiseerbaar.

Onze bezwaren betreffende afsluiting doorgang van Infrabel:

We hebben bezwaar tegen het geplande sluiten van de doorgang van Infrabel:
Reeds in het BYPAD- onderzoek van de gemeente Vorst 2012, goedgekeurd op gemeenteraad van Vorst in 2013 wordt de bestaande doorgang 'Orban-Luttre' als belangrijke opportuniteit voor toekomstig fietsbeleid voorgesteld.
Een opportuniteit gezien de intergewestelijke plannen voor twee fietssnelwegen langs de spoorwegen vanuit Linkebeek en vanuit Anderlecht. De doorgang biedt de mogelijkheid van veilige en gescheiden aansluitingen aan deze fietsroutes en de reeds bestaande Rocade B.
Deze route wordt nu reeds veel gebruikt.
Het afsluiten van de doorgang Orban-Luttre door de huidige plannen van de school betekent dat er geen alternatieven meer zijn om het te voorziene drukkere fietsverkeer veilig te laten verlopen. Het kruispunt Wielemans-Van Volxemlaan is nu reeds overladen (zie onze informele telling op 8 maart 2017).
Er zal meer verkeer zijn door de geplande school (en deze van El Hikma), meer verkeer door meer woningenbouw, meer zwaar verkeer, Van Volxemlaan  en Luttrebruglaan zijn hoofdassen.
We vrezen een conflict tussen het stroomlijnen van het gemotoriseerd verkeer langs de hoofdassen en het lokale verkeer dat nu en dus straks nog veel meer eveneens langs diezelfde hoofdassen zal worden geleid.
Bovendien biedt net het behoud van de doorgang oplossingen voor de in punt één beschreven bezwaren inzake schoolmobiliteit: kinderen kunnen op een actieve en veilige manier naar school stappen of fietsen langs een afgescheiden parcours vanuit de Sint-Antoniuswijk, de Vroege Groentenwijk en Sint-Denijs.

We vragen daarom tenminste de aanpassing van de bouwplannen zodat de mogelijkheid van een verbinding via de doorgang Orban Luttre behouden blijft.

Bij deze tekenen we bezwaar aan tegen de huidige plannen voor school De Puzzel. We wensen uitgenodig te worden op de zitting.


Met vriendelijke groeten,

Roel De Cleen | FIETSERSBOND VZW
Woordvoerder Beleid
02 502 68 51 | 0486 306 604dinsdag 2 mei 2017

een 'gevaarlijke' spoortunnel in Buizingen ...

Met dank aan Michel Coquette, afdelingslid.

Hij maakte deze treffende foto's in Buizingen en schreef erbij :

la diversité exprimé dans un tunnel de la gare de Buizingen (à 11 km de Divercity)

maandag 1 mei 2017

Neem deel aan het openbaar onderzoek in een paar klikken !

Neem deel aan het openbaar onderzoek in een paar klikken !

(version française, ci-dessous)

Het openbaar onderzoek over het verzoek van milieuvergunning voor de school en een sportzaal op het terrein Divercity begon  op 27 april en eindigt op 11 mei

Wij vragen u om deel te nemen !  Hoe ?  Door uw zorgen, vragen en opmerkingen door te geven per e-mail aan de bevoegde instantie : scholenplan@gob.brussels.  U vindt hieronder  een model dat u zo kunt verzenden of eventueel aanpassen.

Aan het Overlegcomité, dat gepland is aan het eind van het onderzoek, zal  het collectief Orban- Luttre (QuartierWielswijk, Fietsersbond Brusselzuid, Gracq St-Gillis/Vorst, Sentiers.be en Trage Wegen) de inhoud van de petitie doorgeven en de verzamelde handtekeningen voorleggen.  Meer dan 1300 in totaal !

Wij zullen ons beperken tot de argumenten met betrekking tot de mobiliteit en de verbinding tussen de buurten, zoals vermeld  in de petitie.  Andere aspecten in dit dossier zijn echter ook problematisch: lawaaihinder, bodemafdekking, groene en blauwe ketens, de kostprijs van de school op een onstabiele  ondergrond, gezondheid, industrieel erfgoed en veiligheid als gevolg van de bouw op de talud van het spoor.  Aspecten die u eventueel ook aan kunt kaarten in uw bericht aan de overheid.
Alle documenten met betrekking tot het scholenplan en het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via https://stedenbouw.irisnet.be/dossiers-scholenplan-voor-raadpleging-door-de-bevolking-voorgelegd/pdf-scholenplan/07-pfd-604254 .

U kan in uw schrijven natuurlijk ook betreuren (en aanklagen) dat verschillende documenten enkel in het Frans beschikbaar zijn.  Indien u vragen hebt, mag u ons altijd een mail sturen (orban-luttre@gmail.com).


MODEL TE VERZENDEN vóór 11 MEI AAN scholenplan@gob.brussels

Betreft: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor school De Puzzel op het  Divercity-terrein te Vorst

Mevrouw, Mijnheer,

In het kader van het openbaar onderzoek naar het schoolgebouw De Puzzel  op het Divercity-terrein, Luttrebruglaan 140, Vorst, wens ik mijn bezorgdheid uit te drukken.

De oprichting van deze school, met inbegrip van de sportzaal, op een nauw perceel ingeklemd tussen twee spoorlijnen en alleen toegankelijk via de Luttrebruglaan roept veel vragen op.

Mijn zorgen zijn des te groter als de uitvoering van de school de spoortunnel Orban-Luttre, tussen het Wiels moeras (binnenkort her in te richten) en het Divercity-terrein onherstelbaar zou afsluiten. Deze passage heeft een enorm potentieel:  het zou deel uit kunnen maken van  een zachte route, weg van het autoverkeer, en daarmee het Divercity-terrein ontsluiten en een verbinding vormen tussen de  wijken Orban/St.-Antonius en Sint-Denijs/Bervoets via de Sint-Denijsstraat en de Van Volxemlaan.
Dit pad is duidelijk omschreven en aanbevolen in de audit BYPAD, dat is opgesteld op initiatief van Mobiel Brussel in 2012, en door de gemeenteraad van Vorst in 2013 is goedgekeurd.

Zonder dit pad zal de school alleen toegankelijk zijn via Luttrebruglaan, een belangrijke verkeersweg die door door veel voertuigen wordt gebruikt (met inbegrip van doorgaand verkeer, gezien de nabijheid van de ring), waar de faciliteiten voor voetgangers en fietsers slecht zijn en waar het vechten is om ruimte.  De rijstroken voor auto's en bussen en de parkeerplaats beperken de mogelijkheden om een  prettige 'kiss and ride'-plaats en behoorlijke voet- en fietspaden aan te leggen.

Er is op dit moment geen document beschikbaar dat wijst op werken ter verbetering van deze situatie. Het risico is dan ook groot dat het kwetsbare schoolpubliek voor onbepaalde tijd geconfronteerd zal worden met deze ronduit schadelijke omgeving.

In dit verband zou ik het waarderen als de Commissie bijzondere aandacht zou besteden  aan de toegangsmogelijkheden  tot de school, in het bijzonder 1) de haalbaarheid van het aanpassen van de plannen om de Orban-Luttre-passage te redden en het ontsluiten van het schoolterrein en 2) het veilig maken van de Luttrebruglaan, dat absoluut de opening van de school moet voorafgaan. De beveiliging moet het kruispunt Wielemans Ceuppens, waar de trottoirs smal zijn, en Luttrebruglaan/Gereistraat, waarvan kruising uiterst gevaarlijk is omvatten. Bovendien zou het deel van de Sint-Denijsstraat achter Diamant Boart heropend moeten worden voor voetgangers en fietsers.

Ik dank u voor de  aandacht die u aan deze opmerkingen wilt besteden bij de Commissie van Overleg.

Met de meeste hoogachting,


Naam en adresParticipez à l’enquête en quelques clics ! / Neem deel aan het onderzoek in een paar klikken!


Participez à l’enquête publique en quelques clics !

L’enquête publique concernant la demande de permis d’environnement de l’école et de la salle de sport sur le site Divercity a commencé ce 27 avril et se terminera le 11 mai.

Nous vous demandons d’y participer! Comment ? En adressant vos inquiétudes, questionnements et remarques par e-mail aux autorités à planecoles@sprb.brussels. Vous trouverez ci-dessous un modèle que vous pouvez envoyer en l’état ou adapter.

A l’occasion de la commission de concertation, prévue à l’issue de l’enquête, le collectif Orban-Luttre (QuartierWielswijk, Fietsersbond Brusselzuid, Gracq St-Gilles/Forest, Sentiers.be et Trage Wegen) relaiera le contenu de la pétition et remettra les signatures récoltées. Plus de 1300 au total !

Nous nous limiterons aux arguments concernant la mobilité et les liens entre les quartiers, soulevés dans la pétition. D’autres aspects posent toutefois problème dans ce dossier : le bruit, l’imperméabilisation des sols, les maillages vert et bleu, le coût de l’école sur un sol instable, la santé, le patrimoine industriel et la sécurité du fait de la localisation sur le talus du chemin de fer. Des aspects que vous pouvez également, si vous le souhaitez, aborder dans votre message aux autorités.

L’ensemble des documents concernant le projet d’école et l’enquête publique sont disponibles via : http://www.quartierwielswijk.be/wp/fr/2017/04/rapport-dincidences-ecole-
N‘hésitez pas à contacter le collectif Orban-Luttre pour de plus amples informations : orban.luttre@gmail.com

MODÈLE À ENVOYER AVANT LE 11 MAI À planecoles@sprb.brussels

Objet : demande de permis d'urbanisme pour l'école De Puzzel sur le site Divercity à Forest

Madame, Monsieur,

Je souhaite vous faire part de mes préoccupations dans le cadre de l'enquête publique concernant la construction de l’école De Puzzel sur le site Divercity, avenue du Pont de Luttre 140 à Forest.

L’implantation de cette école, y compris la salle de sport, sur une parcelle enclavée coincée entre deux voies de chemin de fer et accessible uniquement depuis l’avenue du Pont de Luttre soulève bien des questions.

Mes préoccupations sont d’autant plus grandes que l’implantation de l’école condamne irrémédiablement le passage sous voie Orban-Luttre, entre le Marais Wiels (réamnéagement à venir) et le site Diversity. Ce passage a pourtant un potentiel inestimable : il pourrait contribuer à la réalisation d’un itinéraire pour modes doux, éloigné du trafic, qui désenclaverait le site Divercity en reliant les quartiers Orban/St-Antoine et Saint-Denis/Bervoets via la rue de Saint-Denis et l’avenue Van Voxelm.

Ce cheminement est clairement décrit et conseillé dans l’audit BYPAD, rédigé à l’initiative de Bruxelles Mobilité en 2012, validé par le Conseil communal forestois en 2013.

Sans ce cheminement, l’école sera uniquement accessible via l’avenue du Pont de Luttre, voie de circulation importante, empruntée par de nombreux véhicules (y compris en transit vu la proximité du ring), où les aménagements pour les piétons et cyclistes sont de piètre qualité et où l’espace est fort disputé. Les bandes de circulation pour les voitures et les bus ainsi que les places de parking limitent les possibilités d’aménager une zone « kiss and ride » de qualité et des trottoirs et pistes cyclables confortables.

Aucune indication concernant des travaux qui contribueraient à améliorer la situation n’est actuellement disponible. Le risque est dès lors grand que le public scolaire, malgré sa vulnérabilité, soit confronté à un environnement hostile pour une période indéterminée.

Dans ce contexte, j’apprécierais que la commission accorde une attention particulière aux conditions d’accès à l’école, en particulier 1) la faisabilité d’adapter les plans pour sauver le passage Orban-Luttre et désenclaver le site de l’école, et 2) la sécurisation de l’avenue du Pont de Luttre, qui devrait absolument précéder l’ouverture de l’école. La sécurisation doit englober le carrefour Wielemans Ceuppens, où les trottoirs sont étroits, et celui du Pont de Luttre/rue du Charroi, dont la traversée est extrêmement dangereuse. Au-delà, il conviendrait de rouvrir aux piétons et cyclistes la portion de la rue St-Denis derrière Diamant Boart.

Je vous remercie de prendre ces remarques en compte lors de la commission de concertation.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Nom et adresse


dinsdag 4 april 2017

De resultaten van de interpellatie : Vorst negeert uw bezorgdheden


De resultaten van de interpellatie : Vorst negeert uw bezorgdheden

Op dinsdag 28 maart 2017 hebben we de gemeenteraad geïnterpelleerd, en we zijn zeer ontgoocheld over de antwoorden … of beter gezegd over het niet-antwoorden.

We hebben een lijst vragen voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad over de doorgang Orban-Gerij en bij uitbreiding over de plannen in deze zone in volle ontwikkeling. We wilden zo op een constructieve wijze bijdragen aan het debat en hadden concrete antwoorden verwacht.

Dit zijn de ’antwoorden’ van de Burgemeester Jean-Marc Ghyssels :

Al uw handtekeningen (1300) hebben geen waarde voor het college. De burgemeester beklemtoonde, voor de aanwezige bewoners van Vorst, dat talrijke ondertekenaars van de petitie geen inwoners van de gemeente zijn, of zelfs niet van het Brussels gewest. Volgens hem is het gewicht van de petitie dus zeer relatief. Ondertussen hebben we de petitie afgegeven en kan hij vaststellen dat deze ondertekend werd door inwoners van het gewest waarvan de grote meerderheid inwoners van Vorst zijn.

Wij zouden iedereen hebben misleid door het wegje doorheen de  tunnel als een realiteit voor te stellen. Maar wij hebben de doorgang nooit als een bestaand feit voorgesteld, zoals duidelijk wordt uit onze concrete vragen die we in de petitie naar voren brengen. We vragen  net de realisatie van een toekomstig pad.

De burgemeester heeft ons geen enkele informatie gegeven over de herinrichting van de openbare weg in de nabije omgeving van de doorgang. Een studiebureau moet worden aangesteld, zonder dat duidelijk is wanneer. Anders gezegd, men zal een nieuwe school bouwen, Diamant Boart verbouwen tot woningen, het gebied van het moeras in een residentiële woonzone transformeren… en pas daarna zal men overwegen de wegen en kruispunten aan te pakken? Dit deel van het antwoord is voor ons niet geruststellend, wij vragen  een stedenbouwkundige visie op het geheel van de zone.

De doorgang zou kunnen worden gebruikt voor kwaadwillig opzet in deze tijd van verhoogd risico. De burgemeester wijst met name op het gevoelig karakter van de spoorwegen voor internationale treinen. Echter, de doorgang bevindt zich onder de lijn 124 richting Nijvel-Charleroi, waar geen enkele internationale trein op rijdt. En trouwens, indien er zo een groot gevaar bestaat, hoe kan men dan net op die plek een school willen bouwen?

 We hebben de gemeenteraad ook vragen gesteld over de doorlichting BYPAD in Vorst, op initiatief en kosten van het Brussel Mobiliteit uitgevoerd in 2012. In deze audit komt de doorgang die wij voorstellen expliciet ter sprake als zinvolle infrastructuur voor actieve weggebruikers en  wordt aangegeven hoe de financiering van een renovatie van de doorgang kan worden gevraagd aan Infrabel. Deze audit werd in haar geheel goedgekeurd door de gemeenteraad in 2013! Op onze vraag betreffende deze incoherente politiek volgt een laconiek antwoord : ‘ we zijn van gedacht veranderd’.
Als kers op de taart leren we in de marge van de interpellatie, wanneer punt 21 aan de orde is, dat de aanleg van de elektriciteits- en gasleidingen zal worden aangevat met het oog op de bouw van de school. Dus, de gemeenteraad aanvaardt de kosten voor de voorbereidingen van de bouwwerf nog voordat het openbaar onderzoek zelfs maar is gestart.

Een fijne bloemlezing! We hadden een constructievere aanpak verwacht van de meerderheidspartijen PS/SPa -Ecolo/Groen -Défi en echte antwoorden over hun visie en hun doelstellingen. Het recht op interpellatie is een mooi instrument ten dienste van de democratie. Ze biedt de burgers de mogelijkheid om hun vragen en zorgen ter sprake te brengen, maar het is dan wel nodig dat er wordt geluisterd en dat er echte antwoorden komen, of men nu eenzelfde mening heeft of niet.

De burgemeester stelt ons het openbaar onderzoek in het vooruitzicht en ja, we zullen er zijn !  We hopen hierbij op uw steun te mogen rekenen. We ijveren verder voor een ambitieuze stedenbouwkundige planning in Vorst met goede, ruime en veilige schoolinfrastructuur.

Het dossier wordt voorgelegd op de overlegcommissie op 30 mei.
Het openbaar onderzoek zal lopen van 27 april tot 11 mei

vrijdag 31 maart 2017

het BYPAD-onderzoek adviseerde al in 2013 om de Orban-Luttredoorgang te gebruiken

Uit de notulen van de gemeenteraad van Vorst van 10 september 2013 :
(http://www.forest.irisnet.be/fr/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour-du-conseil-communal/fichiers-pvs/pv-conseil-communal-gemeenteraad-100913.pdf)

Overwegende dat de BYPAD audit (Bicycle Policy Audit = audit van het fietsbeleid), voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, plaatsgevonden heeft in samenwerking met de schepen van mobiliteit, de gemeentelijke technici en de fietsers afgevaardigd door de fietsverenigingen gedurende het jaar 2012;

Overwegende dat de geassocieerde studiebureaus Pro Vélo en Timenco een gedetailleerde analyse van de fietstoestand in Vorst ten opzichte van het gewestelijk fietsplan 2010-2015 bezorgd hebben;

Overwegende dat ze van daaruit een toekomstvisie hebben ontwikkeld over de plaats van de fiets in de verplaatsingen te Vorst;

Overwegende dat uit de BYPAD analyse een fietsplan resulteert dat erop gericht is het dagelijkse fietsen voor iedereen mogelijk, veilig en normaal te maken en dat het voorstellen voor inrichting bevat die de fietsbaarheid in de gemeente Vorst bevorderen;

Overwegende dat dit plan uiteengezet en besproken werd in de werkgroep die bestaat uit schepenen en de dienst mobiliteit;

Overwegende dat er opmerkingen aan het fietsplan moeten worden toegevoegd in de vorm van een begeleidende nota;

BESLIST
Akte te nemen van het fietsplan zoals het resulteert uit de BYPAD audit opgenomen in de bijlage;
In te stemmen met de begeleidende nota opgenomen in de bijlage;
De inrichtingen voorgesteld in het fietsplan zo snel mogelijk uit te voeren rekening houdend met de opmerkingen in de begeleidende nota.


Hieronder een fotokopie uit het BYPAD-rapport blz 39 en daarachter nog een kleine toevoeging die op blz 40 staat
En hier de toevoeging van blz 40.  Kan het duidelijker ?