teken de petitie

teken de petitie

Pagina's

dinsdag 8 november 2016

Reactie van twee schepenen van Vorst op de petitie

Jean Claude Engelbert en Charles Spapens blijven bij hun standpunt.

Enkele weken geleden hebben schepenen Englebert (Ecolo) en Charles Spapens (PS) op onze petitie geantwoord.  Hun gemeenschappelijke brief kunt u hierna lezen.  Ze blijven echter bij hun standpunt.  Onder hun brief vindt u ons antwoord.

Minister Smet (sp.a) en minister Vanhengel (open VLD), burgemeester Ghyssels (PS) en schepen Buyse (sp.a) hebben nog niet gereageerd.

We hebben de petitie met meer dan 1000 burgers ondertekend.  We hebben de steun van TrageWegen, Stapas, Sentier.be, Inter Environnement Bruxelles en Gracq.  Wij vragen u dan ook om de petitie te blijven verspreiden.  www.change.org/p/info-smet-gov-brussels-sauvons-le-passage-orban-luttre-red-de-doorgang-orban-luttre-58458cf1-2243-4ce1-879a-94bcf7232146?


Brief van Jean-Claude Englebert (Ecolo) en Charles Spapens (PS)
(gepubliceerd als reactie op de pagina van de petitie)

OCT 6, 2016 — Depuis plusieurs années, nous travaillons activement au sein du Collège à rendre notre commune plus agréable en améliorant la qualité de l’espace public. Divers projets ont déjà vu ou vont voir le jour (Divercity, la place Saint-Antoine, le parc Marconi, le parc Jacques Brel, l’abbaye de Forest,…). L’amélioration de la liaison entre quartiers en est un élément important, en particulier via les modes actifs de déplacement (piétons, cyclistes).

En 2008-2009, l’étude du Contrat de Quartier Primeur-Pont de Luttre a révélé l’existence d’un tunnel technique fermé (et donc inutilisé) sous les voies de chemin de fer entre l’avenue Van Volxem et la rue Saint Denis. Son propriétaire, Infrabel, a averti la Commune de son souhait de combler ce tunnel ou de le céder à un autre opérateur. Les impositions en matière de sécurité rendaient cette reprise impossible, en tout cas pour la Commune.

Par ailleurs, le besoin de places dans l’enseignement fondamental se faisant de plus en plus pressant, avec un déficit annoncé de 1.700 places à court terme, la création de nouvelles écoles est une des priorités du Collège actuel. L’acquisition du terrain pour le développement du projet Divercity a ouvert la possibilité d’installer une école sur le site, en fond de parcelle.

Pour les raisons de priorités énoncées plus haut ainsi qu’en tant que cyclistes quotidiens, l’idée de mettre en service ce tunnel au profit des usagers faibles nous séduisait naturellement. L’évolution du projet d’école, son implantation et en particulier l’implantation de la cour de récréation ne le permettent cependant pas. En effet, la taille réduite du site ne permet pas de créer une école et de mettre en service un tunnel. Nous comprenons les désavantages de cette situation mais nous assumons la solution retenue et en particulier la priorité donnée à l’école.

Un permis d’urbanisme va être déposé par la Commune. Comme la loi le prévoit en pareil cas, il sera soumis au niveau régional (la Commune ne se délivre pas de permis à elle-même). Le dépôt du permis ouvrira évidemment une enquête publique et un passage en commission de concertation devant les instances régionales. Lors de ce processus consultatif, chacun aura alors la possibilité d’exprimer son point de vue, ses remarques et ses propositions auprès des instances régionales.
Le fond du problème soulevé par la demande d’ouverture du tunnel reste cependant entier : le carrefour Wiels est un endroit qui doit être sécurisé pour les usagers faibles, en particulier avec la perspective de création de nouveaux logements et d’une autre école dans le quartier. Nous partageons entièrement les objectifs des signataires de la pétition sur ce point.

La mise en service du tunnel n’étant pas possible, nous travaillons en collaboration avec la Région au réaménagement du carrefour ainsi qu’à la mise en place de divers itinéraires alternatifs pour piétons et cyclistes.

Nous n’avons pas l’ambition dans notre réponse de vous convaincre du bien-fondé des options choisies. Nous voulons simplement, premièrement, vous assurer du fait que vous êtes entendus, deuxièmement, vous assurer de ce que nous partageons les mêmes préoccupations, aussi bien en tant qu’échevins qu’en tant que citoyens, cyclistes quotidiens ou parents et troisièmement de notre dévouement à la mise en place de solutions pérennes répondant à nos préoccupations, qui sont autant les vôtres que les nôtres.

Jean-Claude Englebert, Charles Spapens, Echevins


Antwoord van Fietsersbond Brussel-Zuid en QuartierWielsWijk

Mijnheer Englebert,
Mijnheer Spapens,

Wij danken u voor uw antwoord.

Ten eerste wensen wij te benadrukken dat de renovatieprojecten die u citeert, inderdaad een positieve evolutie betekenen. Zij dragen bij aan de levenskwaliteit van onze buurten en dit waarderen wij zeker.
Toch moeten wij constateren dat geen enkel project de ontsluiting van de wijken bevordert, hoewel u daarnaar refereert in uw antwoord. Indien u dit echt zo belangrijk vindt, zou het dan niet opportuun zijn uw standpunt met betrekking tot de doorgang Orban-Luttre te herzien?

U vermeldt immers dat Infrabel bereid is de doorgang over te laten aan een andere beheerder. Wij menen dat hiermee één van de belangrijkste obstakels voor het openhouden van de passage Orban-Luttre van de baan is en dat de realisatie enkel nog afhangt van de wil van de politieke verantwoordelijken, de uwe dus.

Om uw weigering kracht bij te zetten onderlijnt u nog dat de opgelegde veiligheidsregels het beheer van de passage onmogelijk maken, in elk geval voor de gemeente.  Wij leiden hieruit af dat de gemeente dus andere actoren kan aanspreken om deze hindernis te overwinnen. Waarom de nodige middelen voor de ingebruikstelling van de passage niet elders zoeken?

Overigens, over welke veilgheidsbepalingen gaat het en door wie worden ze opgelegd? Wij zijn ons ervan bewust dat de veiligheid van de gebruikers primeert. Juist daarom vragen we de opening van de doorgang. Er zijn succesverhalen uit het buitenland over heringerichte tunnels. Verschillende trage wegen worden gecreëerd in Brussel en in andere steden. Dit toont aan dat het probleem inzake veiligheid kan verholpen worden, mits er een wil is bij de betrokken partijen. Het Zennepark in Schaarbeek is een heel mooi voorbeeld hiervan.

Wij juichen uw inzet toe om een nieuwe school te bouwen. Om het nog eens klaar en duidelijk te stellen: het doel van onze actie is niet de school in vraag te stellen, maar de bereikbaarheid van de school te garanderen voor voetgangers en fietsers.

Door een kleine aanpassing van de Divercity-site, de opening van de doorgang Orban-Luttre en het aanleggen van een promenade tussen de Van Volxemlaan (Orban) en de Gerijstraat worden twee scholen, een crêche, een pedagogisch restaurant, een dagcentrum voor senioren, winkels, tram- en bushaltes, een park, een speelplein en een groot aantal woningen bereikbaar via een comfortabel en aangenaam kort traject, ver van alle onveilig verkeer.

Het definitief sluiten van de passage beperkt de mogelijkheden voor de toekomstige generaties om via deze weg alle diensten te bereiken. Wij kiezen voor een project waarbij op langere termijn gedacht wordt.

Natuurlijk wensen wij de herinrichting van het Wiels-kruispunt. Maar de ruimtelijke mogelijkheden blijven beperkt om voetgangers, fietsers en auto’s op een doeltreffende wijze van elkaar te scheiden. Wij wensen trouwens nog eens te benadrukken dat het voorgestelde traject met doorgang de zachteweggebruikers in staat stelt om nog een tweede gevaarlijk kruispunt (Gerij/Luttrebrug) te vermijden en dat het de zachte mobiliteit tussen wijken en gemeenten bevordert.

In uw antwoord vermeldt u het creëren van alternatieven. Dit is een positieve stap, maar over welke alternatieven gaat het en bieden zij dezelfde mogelijkheden als de Orban-Luttre passage? Zijn deze alternatieven onderzocht, kostprijs inbegrepen, en vergeleken met de renovatie van de passage Orban-Luttre?

In naam van de 1000 personen die deze petitie steunen, vragen wij dus nog eens om de plannen van de Divercity-site zo te hertekenen dat een ingebruikstelling van de passage mogelijk wordt.
Deze brief zal op change.org epubliceerd worden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,
QuartierWielsWijk en Fietsersbond Brussel-ZuidMonsieur Englebert,
Monsieur Spapens,

Nous vous remercions pour votre réponse.

Tout d’abord, nous tenons à souligner que les projets de réaménagement que vous citez constituent une évolution positive. A leur façon, ils contribuent en effet tous à la qualité de vie dans nos quartiers et sont appréciés.

Force est toutefois de constater qu’aucun ne concerne les liaisons entre quartiers auxquels vous faites par ailleurs référence dans votre réponse. Si ces liaisons constituaient véritablement un élément important, ne serait-il pas opportun de reconsidérer votre position concernant le passage Orban-Luttre ?

En effet, vous mettez en évidence qu’Infrabel est prêt à céder le passage à un autre opérateur. Nous comprenons donc que l’un des obstacles majeurs à la valorisation du passage Orban-Luttre est levé et que la réalisation du projet ne dépend que de la volonté des responsables politiques, notamment la vôtre donc.

Vous soulignez encore, pour justifier votre refus, que les impositions en matière de sécurité rendent la prise en gestion impossible, en tout cas pour la commune. Nous déduisons de votre prise de position que d’autres acteurs pourraient être sollicités par la commune pour surmonter ces obstacles. Ne conviendrait-il pas de tout mettre en œuvre pour trouver à l’extérieur les ressources nécessaires à la valorisation du passage ?

Par ailleurs, de quelles impositions s’agit-il et d’où proviennent-elles ? Nous sommes conscients que la sécurité des usagers est primordiale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous demandons la réhabilitation du passage. Des tunnels ont été aménagés avec succès à l’étranger, et de nombreuses voies lentes créées à Bruxelles et ailleurs montrent combien la question de la sécurité est surmontable, si bien sûr il y a volonté des parties en présence. Le parc de la Senne à Schaerbeek est un très bel exemple à ce niveau.

Nous saluons votre volonté de créer une école. Si vous en doutez encore, l’objet de notre démarche n’est pas de remettre ce projet en cause, mais de garantir son accessibilité aux piétons et cyclistes.

L’adaptation des plans de l’école sur le site de Divercity, la réhabilitation du passage Orban-Luttre et l’aménagement d’une promenade entre l’avenue Van Volxem (Orban) et la rue du Charroi permettraient de desservir deux écoles, une crèche, un restaurant pédagogique, un centre de jour pour personnes âgées, un parc, une plaine de jeux, des commerces, des arrêts de trams et bus, ainsi que quantité de logements via un raccourci confortable, convivial et loin du trafic automobile.

Construire l’école à l’endroit prévu selon les plans actuels revient à condamner irrémédiablement le passage. Cela réduit le champ des possibles en empêchant les futures générations, qui pourraient avoir besoin de cet itinéraire, de procéder aux aménagements. Le projet d’école doit intégrer de notre point de vue cette perspective à plus long terme.

Le réaménagement du carrefour Wiels est certes souhaitable, mais l’espace y est limité et ne permettra pas de séparer les flux selon le mode de déplacement. Nous nous permettons par ailleurs de souligner le fait que le cheminement proposé permet d’éviter un second carrefour dangereux (Charroi/Pont de Luttre) et favorise la mobilité douce pour les déplacements entre quartiers et communes.

Dans votre réponse, vous évoquiez la création d’alternatives. Cette démarche est positive, mais de quelles alternatives parle-t- on et offrent-elles les mêmes potentialités que le passage Orban-Luttre ? Ces alternatives ont-elles été évaluées, y compris en termes financiers, et comparées à l’option du passage Orban-Luttre ?

Au nom des 1000 personnes qui soutiennent la pétition, nous vous demandons une fois encore de bien vouloir revoir les plans de l’école sur le site de Divercity et de considérer l’aménagement du passage.

Pour votre information, nous tenons à préciser que cette lettre sera publiée sur change.org.

Nous vous remercions d’avance pour les réponses que vous voudrez bien apporter à nos questions.

Meilleures salutations,
QuartiersWielsWijk et Fietsersbond Brussel-Zuid

zondag 2 oktober 2016

een tunnel bij Wiels als schakel in een fiets- en wandelnetwerk

Sauvons le passage Orban-Luttre  /  Red de doorgang Orban-Luttre

(Texte Français plus bas)

Red de doorgang Orban-Luttre en verbind de buurten met elkaar
De lanen Van Volxem en Luttrebrug in Vorst zijn drukke wegen die door hun ligging tussen de Ring en het Zuidstation heel wat verkeer te verwerken krijgen. Voor voetgangers en fietsers is dit een potentieel gevaarlijke en onaangename zone. Verschillende nieuwbouwprojecten, zoals Divercity, zien het daglicht en andere, waaronder de bouw van een nieuwe school, staan in de steigers.

De doorgang Orban-Luttre biedt een essentiële schakel om deze buurt beter, veiliger en autoluw te ontsluiten. 
Op dit moment wordt deze in zijn voortbestaan bedreigd door de wijze waarop een nieuwe school gepland wordt.  Als de doorgang wordt behouden kunnen fietsers, voetgangers en niet in het minst de toekomstige schoolbezoekers op een eenvoudige manier de Divercitysite bereiken en zich tussen de buurten verplaatsen langs een veilige weg zonder autoverkeer.

Fietsersbond, met de steun van Gracq, en QuartierWielsWijk hebben een concreet voorstel om de mobiliteit in de buurt te verbeteren, de school goed bereikbaar te maken en een toekomstgerichte oplossing uit te werken voor voetgangers en fietsers, ook voor diegenen die vanuit de periferie naar Brussel komen.
Hou in de plannen voor de bouw van de school rekening met deze doorgang, herteken de Marais Wiels site naar een woonzone die verenigbaar is met deze doorgang, heropen het afgesloten stukje Sint Denijsstraat voor voetgangers en fietsers en voorzie ten slotte de nodige budgetten om van dit traject een stadspromenade te maken.

We vragen dan ook aan alle verantwoordelijke gemeentelijke en regionale bestuurders, met name Ministers Pascal Smet en Guy Vanhengel, burgemeester Marc-Jean Ghyssels, schepenen Jutta Buyse, Jean-Claude Englebert en Charles Spapens om ons project samen te bestuderen en te realiseren.

We vragen jou om je stem te laten horen en dit project te steunen via deze petitie. Onze mobiliteit heeft er alle baat bij!Klik hier om aan de onlinepetitie deel te nemen :
Sauvons le passage Orban-Luttre et relions les quartiers!
À Forest, les avenues Van Volxem et du Pont de Luttre sont des routes très fréquentées par les véhicules du fait de la proximité du ring et de la Gare du Midi. Pour les piétons et cyclistes, cette zone est désagréable et potentiellement dangereuse. Des projets immobiliers y voient le jour, notamment Divercity, et bien d’autres sont à l’étude, dont une nouvelle école.

Le passage Orban-Luttre est un maillon essentiel pour désenclaver ce quartier dans de bonnes conditions de sécurité selon un itinéraire hors trafic. 
En préservant ce passage, actuellement menacé par la manière dont les plans de l’école ont été conçus, les piétons et cyclistes (dont les écoliers) pourront facilement accéder à Divercity et se déplacer entre les quartiers en suivant un tracé sans danger et sans circulation automobile.

Le QuartierWielsWijk et le Fietsersbond ont formulé, avec le soutien du Gracq,  une proposition pour améliorer la mobilité et mettre en œuvre une solution visionnaire pour les piétons et cyclistes, du quartier et de la périphérie.
Nous proposons concrètement de tenir compte de ce passage dans le cadre de la conception de l’école, de faire en sorte que le réaménagement du Marais Wiels en zone de logements soit compatible avec ce passage,  de rouvrir aux piétons et aux cyclistes la section actuellement fermée de la rue Saint-Denis, et enfin de prévoir les moyens budgétaires pour faire de l’itinéraire via le passage une promenade dans la ville.

Nous demandons donc aux responsables communaux et régionaux, en particulier les Ministres Pascal Smet et Guy Vanhengel, le Bourgmestre Marc-Jean Ghyssels, les Echevins Jutta Buyse, Charles Spapens et Jean-Claude Englebert d’étudier ensemble notre projet et de le concrétiser.

Nous vous invitons à faire entendre votre voix et à soutenir ce projet en signant cette pétition. Notre mobilité a tout à y gagner !Pour participer à la pétition :


zaterdag 1 oktober 2016

donderdag 15 september 2016

Fietsersbond - Afdeling Brussel-Zuid fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens Locale de Forest forest-saintgilles@gracq.org
GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens Locale d’Anderlecht anderlecht@gracq.org
Fietsersbond Anderlecht

Ter attentie van:
Mijnheer Marc-Jean GHYSSELS, Burgemeester van Vorst 

Mijnheer Charles Spapens, schepen bevoegd voor de wijkcontracten 
Mijnheer Jean-Claude Englebert, schepen voor mobiliteit
Mijnheer Rudi Vervoort, Brussels minister-president, bevoegd voor de wijkcontracten 
Mijnheer Pascal Smet, Brussels minister voor mobiliteit
Mevrouw Céline Frémault, Brussels minister voor Leefmilieu


Kopie aan Fietsersbond, GRACQ

Vorst, 10 mei 2016 


betreft : verbindende tunnel zachte mobiliteit tussen Divercity- en Wiels/Brass-site in Vorst

Mijnheer de burgemeester 
Mijnheer en mevrouw de Schepen 
Mijnheer en mevrouw de minister

(Français, plus bas)

Geachte ,

Op 20 april legde Fietsersbond Brussel-Zuid een plaatsbezoek aan de Divercity-site af om ter plekke de Infrabel-tunnel te bekijken die Divercity met de Wiels/Brass-site verbindt. Fietsersbond werd versterkt door enkele leden van het Fietsersbondsecretariaat, van de plaatselijke Gracq, van het wijkcomité QuartierWielsWijk alsook door een vertegenwoordiger van het Kabinet –Smet. Gemeentelijke schepen Jutta Buyse vervoegde ons daarna voor een nabespreking van het plaatsbezoek waarbij we ook enkele plannen en projecttekeningen konden inkijken.

We kwamen tot de volgende besluitvorming : we kunnen ons niet neerleggen bij een gedwongen keuze tussen tunnel of school. Voor ons zijn beide essentieel en moet er gezocht worden naar een manier om de tunnel te behouden zonder dat hierdoor de school in het gedrang komt. We gaan ervan uit dat de school een zekerheid is en sommen hieronder onze argumenten op om ook de tunnel als fiets- en wandelverbinding te behouden :


1) lokaal :
- de school is nu gericht op het groenperk dat het hart van Divercity uitmaakt, en keert zich zo af van de Sint-Antoniuswijk, van waaruit deze school eigenlijk komt. De tunnel kan opnieuw een opening en verbinding maken naar de wijk van waaruit de school veel leerlingen zal ontvangen
- de school is ook een Brede School die na de schooluren en ’s avonds bv sporters zal ontvangen. Nu ligt de school daar afgesloten in een hoek van Divercity. De tunnel en aansluitend fiets- en wandelpad zal de site meer ontsluiten en ook ’s avonds veiliger maken.
- alle voorzieningen van Divercity (school, park en speelplein, lokaal dienstencentrum, sociaal restaurant, crèche) zijn zonder tunnel zeer moeilijk bereikbaar voor bewoners van de Sint-Antoniuswijk. Ze moeten een hele omweg langs het zeer drukke kruispunt Wielemans maken, voor fietsers is dit temeer een gevaarlijke route : veel vrachtverkeer,tramrails, het geschilderde fietspad wordt niet gerespecteerd...
- de tunnel moet een essentiële plaats krijgen in een mobiliteitsvisie op de toegankelijkheid van Divercity (alle voorzieningen) én de school. Ouders moeten een veilig en snel alternatief voor zachte mobiliteit krijgen om te vermijden dat ze hun kinderen toch met de auto naar de school brengen.
- maar ook omgekeerd worden de voorzieningen aan de Sint-Antoniuskant ( Brass, Miro, Markt Sint- Antonius, nieuwe handelszaken in het JCX-complex,...) beter bereikbaar voor de Luttrebrugbewoners en worden ze zo uitgenodigd om Divercity te passeren en te gebruiken.
- direct achter Divercity worden de oude gebouwen van Diamant Board omgebouwd tot het sociaal woningcomplex Foyer du Sud. Ook deze toekomstige bewoners hebben natuurlijk alle belang bij een goede en zachte toegankelijkheid van hun woonzone.
- Divercity is als groenzone gedacht, maar een stukje van de ‘Marais’ zal zeker ook groenzone blijven. Via de tunnel worden deze twee zones met elkaar verbonden en komt dit de groenwaarde ten goede.
- de spoorlijn snijdt de Luttrebrugwijk en de Sint-Antoniuswijk dramatisch in twee. Via de tunnel en een aansluitend fiets- en wandelpad kunnen de twee wijken terug verbonden worden
- een tunnel heeft ook altijd een directe verbindende groenwaarde voor flora en fauna zeker in combinatie met de waterpartij van de Marais
- een tunnel ten slotte zo vlak bij Wiels en Brass zal zeker ook aanzetten tot culturele invulling

2) gemeentelijk :
- de tunnel en aansluitende fiets/wandelpaden laten toe om de twee wijkcontracten Luttrebrug en Sint- Antonius te verbinden (dit is eigenlijk verplicht en gevraagd)
- indien het fietspad verder doorgetrokken wordt richting Oude Vijverstraat (Infrabel-terrein?) kan zelfs een verbinding gerealiseerd worden met het derde wijkcontract (Sint-Denijs) - anders is zo’n verbinding ook realiseerbaar via de Sint-Denijsstraat
- er zijn heel wat nieuwe wijken en nieuwe bewoning in deze hoek van Vorst waardoor de druk op het kruispunt Van Volxemlaan/Luttrebruglaan geweldig zal toenemen. De tunnel is een ideale veilige afkorting voor wandelaars en fietsers en een unieke gelegenheid om in dit drukke deel van Vorst een “trage, actieve, weg” te realiseren
- de as “Van Volxemlaan-tunnel-Sint-Denijsstraat” creëert ook een directe, veilige verbinding voor fietsers en wandelaars van Sint-Antonius richting Bervoets en het centrum van Vorst

3) regionaal :
- de tunnel maakt het mogelijk om een aftakking te voorzien op het Fiets-GEN dat langs spoorlijn 124 passeert en zo via de Sint-Denijsstraat een fietsverbinding te realiseren met de kanaalroute
- de tunnel maakt ook een snelle en veilige verbinding mogelijk voor centrum Vorst en de Luttrebrugwijk richting centrum van Brussel via de ‘Marais’ en een zachte fietsweg langs het talud
- ook voor de pendelaars uit het kanaalgebied ten zuiden van Brussel maakt de tunnel het mogelijk om een korte doorsteek te maken naar Sint-Gillis en de bovenstad


We gaan ervan uit dat de bouw van de school beslist is en dat het behoud van de tunnel met de school moet verzoend worden. Zonder de school helemaal opnieuw te herdenken (bv herlocaliseren naar de JCX-site of de Willem-site), zien we drie mogelijkheden voor een op de tunnel aansluitend fiets- en wandelpad :

- de school iets opschuiven weg van de tunnel zodat een passage vrijkomt
- het fiets- en wandelpad integreren in het schoolgebouw als zijpassage onder een gaanderij, als tunnel of wat een creatieve architect verder nog kan bedenken. Er zijn voldoende recente voorbeelden hoe een fietsweg in een gebouw geïntegreerd kan worden
- het fiets- en wandelpad op hoogte in het spoortalud langs de westkant verwerken

We willen hierover graag met de bevoegde autoriteiten in dialoog gaan. Het is spijtig dat de bewoners van de omliggende wijken de burgerverenigingen niet vroeger op het bestaan van de tunnel gewezen zijn. Niemand wist ervan en op de infovergaderingen bij de start van het wijkcontract is er van een tunnel geen sprake geweest. Hij staat ook op geen enkel publiek plan.

We denken dat te veel op de gevaren en risico’s van een tunnel wordt gefocust (onveiligheid, criminaliteit). Een tunnel met aansluitende fiets- en wandelpaden brengt ook bewegingen en passages met zich mee, wat een veiligheidsverhogend effect heeft. Overheden moeten dan ook hun verantwoordelijkheid durven nemen en afspreken wie de renovatie en uitbating van de tunnel op zich neemt. Ook autotunnels en -bruggen vragen heel wat onderhoud en brengen ook als zijeffect onveiligheid met zich.

We vinden dat de tunnel alles in zich heeft om een positief verhaal te worden. De tunnel kan een draaischijf worden van een uniek mobiliteitsproject en biedt een antwoord op talrijke uitdagingen voor onze toekomstige mobiliteit en natuurbewustzijn. Een tunnel kan Divercity en de school een toekomstgerichte uitstraling geven.

Fietsersbond Brussel-ZuidConcerne: liaison pour les modes actifs (tunnel) entre Divercity et le site « Wiels/Brass/Marais Wiels » (avenue Van Volxem /rue SaintGDenis – Forest)


Madame, Monsieur,

Lors de notre visite de terrain du 20 avril dernier, les sections locales du GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens (Forest/SaintGGilles & Anderlecht) et le Fietsersbond (BrusselGZuid) se sont rendues sur les lieux du tunnel Infrabel qui relie le site communal Divercity au site dit « Marais Wiels » et aux Wiels et Brass.

Suite à l’analyse des lieux, du projet et de quelques plans (école et RERGvélo), nous ne pouvons accepter le choix « soit le tunnel, soit l’école ». Nous considérons que
tous deux sont essentiels et qu’une solution doit être recherchée afin de conserver le tunnel sans pour autant mettre en danger le projet d’école.

Partant du principe que la construction de l’école est une certitude, nous listons ciGaprès les arguments pour maintenir également le tunnel comme liaison cyclo-pédestre :

Au niveau local
• Actuellement, le projet prévoit la construction de l’école sur le parc du site Divercity, tournant ainsi le dos au quartier SaintGAntoine. Le tunnel offrirait une liaison cycloGpédestre sécurisée pour accéder à l’ensemble des services de Divercity (école, parc et plaine de jeux, restaurant social, crèche et centre d’accueil de jour pour personnes âgées). Sans le tunnel, les habitants du quartier SaintGAntoine devront effectuer un détour par le carrefour Wielemans, dangereux pour les piétons et pour les cyclistes (nombreux camions, rails de trams et nonG respect de la piste cyclable).
• L’école est une « Brede School » qui accueillera, après les heures d’école par exemple, des sportifs. Actuellement, l’école est prévue dans un coin isolé de Divercity. Le tunnel et sa liaison cycloGpédestre assurerait davantage de sécurité en désenclavant le site.
• Le tunnel doit avoir une place essentielle dans le plan de mobilité et d’accès aux services offerts par Divercity et à l’école. Il faut offrir aux parents un cheminement alternatif sûr afin d’éviter que les élèves ne soient véhiculés en voiture.
• Le chemin de fer sépare dramatiquement le quartier PrimeursGPont de Luttre du quartier SaintGAntoine. Le tunnel et la piste cycloGpédestre constitueraient donc une liaison entre ces deux quartiers, et amélioreraient l’accessibilité aux services du quartier SaintGAntoine


e

(Brass, Miro, marché SaintGAntoine, futurs commerces sur site JCXImmo, ...).
• Juste à l’arrière de Divercity, le bâtiment Diamant Boart va être transformé en un complexe de logements sociaux (Foyer du Sud). Ces futurs habitants ont évidemment tout intérêt à une bonne accessibilité à leur habitation.
• Divercity a été pensé en tant que zone verte, mais une partie du « Marais Wiels » comprendra certainement une zone verte. Avec ce tunnel, les deux zones sont reliées entre elles, ce qui renforcerait leur valeur écologique. Un tunnel opère également toujours une liaison intéressante pour la faune et la flore, très spécifique du fait de la présence d’eau.
• Un tunnel si proche du Wiels et du Brass peut également ouvrir des perspectives culturelles et artistiques.

Au niveau communal
• Le tunnel et la piste cyloGpédestre permettraient de relier entre les contrats de quartier durable PrimeursGPont de Luttre et SaintGAntoine (ce qui est obligatoire).
• La prolongation de la piste cyclable en direction de la rue des Anciens Etangs permettrait une connexion avec le troisième contrat de quartier durable Abbaye. Sinon, cette liaison est réalisable via la rue SaintGDenis.
• Le trafic va s’intensifier considérablement dans cette partie de Forest en cours d’urbanisation (carrefours Van Volxem/Avenue du Pont de Luttre et Rue du Charroi/Avenue du Pont de Luttre). Le tunnel est un raccourci idéal offrant une grande sécurité pour les piétons et les cyclistes dans cette partie dense de Forest.
• L’axe « Avenue Van Volxem – tunnel – rue SaintGDenis » crée une liaison directe et sûre pour les piétons et les cyclistes de SaintGAntoine en direction de Bervoets et du centre de Forest (et viceGversa).

Au niveau régional
• Le tunnel offre la possibilité de prévoir une bifurcation sur la piste vélo RER qui longe la ligne de chemin de fer 124 et ainsi de réaliser, via la rue SaintGDenis, une liaison cycliste avec la route du canal.
• Le tunnel rend possible une liaison rapide et sûre entre le centre de Forest/le quartier PrimeursGPont de Luttre et BruxellesGVille via le « Marais Wiels » et une piste cyclable le long du talus du chemin de fer.
• Pour les navetteurs de la zone canal au sud de Bruxelles, le tunnel offre la possibilité d’une traversée rapide vers SaintGGilles et le haut de la ville.


Nous partons de l’idée que le tunnel doit se conjuguer à la construction de l’école. Sans repenser complètement l’école (par exemple en la relocalisant sur les sites JCXImmo ou Willem de l’autre côté du chemin de fer), nous envisageons
trois possibilités :

1) déplacer légèrement l’école de manière à ce que le tunnel soit libéré, 2) intégrer la piste cycloGpédestre au bâtiment de l’école comme passage de côté, tels une galerie, un tunnel ou toute autre solution imaginée par un architecte. Il existe suffisamment d’exemples d’intégration de pistes cyclables dans un bâtiment. 3) incorporer la piste à hauteur du talus du chemin de fer, le long du côté ouest.


Nous regrettons que les citoyens et habitants des divers quartiers concernés n’aient pas été avertis préalablement de l’existence de ce tunnel, qui n’apparaît sur aucun plan et n’a pas été mentionné lors des sessions d’information.

Nous pensons qu’il est accordé trop d’importance aux dangers et risques du tunnel (insécurité et criminalité). Un tunnel avec une piste cycloGpédestre induit du passage, ce qui augmente le sentiment de sécurité. Les pouvoirs publics devraient oser prendre leur responsabilité et s’accorder sur qui prendrait en charge la rénovation et l’exploitation du tunnel.
Le tunnel porte toutes les possibilités
d’une réalisation positive et exemplaire. Il peut devenir la clé de la construction d’un tracé unique de mobilité active et offre une réponse pertinente à de nombreux défis concernant tant notre mobilité future que l’environnement. Le tunnel peut en outre offrir à Divercity et à l’école un cachet visionnaire.

Pour toutes ces raisons, nous vous prions de réenvisager le projet et restons à votre entière disposition pour l’aborder conjointement.


Alexandra Jimenez
pour le GRACQGles cyclistes quotidiens