teken de petitie

teken de petitie

Pagina's

dinsdag 4 april 2017

De resultaten van de interpellatie : Vorst negeert uw bezorgdheden


De resultaten van de interpellatie : Vorst negeert uw bezorgdheden

Op dinsdag 28 maart 2017 hebben we de gemeenteraad geïnterpelleerd, en we zijn zeer ontgoocheld over de antwoorden … of beter gezegd over het niet-antwoorden.

We hebben een lijst vragen voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad over de doorgang Orban-Gerij en bij uitbreiding over de plannen in deze zone in volle ontwikkeling. We wilden zo op een constructieve wijze bijdragen aan het debat en hadden concrete antwoorden verwacht.

Dit zijn de ’antwoorden’ van de Burgemeester Jean-Marc Ghyssels :

Al uw handtekeningen (1300) hebben geen waarde voor het college. De burgemeester beklemtoonde, voor de aanwezige bewoners van Vorst, dat talrijke ondertekenaars van de petitie geen inwoners van de gemeente zijn, of zelfs niet van het Brussels gewest. Volgens hem is het gewicht van de petitie dus zeer relatief. Ondertussen hebben we de petitie afgegeven en kan hij vaststellen dat deze ondertekend werd door inwoners van het gewest waarvan de grote meerderheid inwoners van Vorst zijn.

Wij zouden iedereen hebben misleid door het wegje doorheen de  tunnel als een realiteit voor te stellen. Maar wij hebben de doorgang nooit als een bestaand feit voorgesteld, zoals duidelijk wordt uit onze concrete vragen die we in de petitie naar voren brengen. We vragen  net de realisatie van een toekomstig pad.

De burgemeester heeft ons geen enkele informatie gegeven over de herinrichting van de openbare weg in de nabije omgeving van de doorgang. Een studiebureau moet worden aangesteld, zonder dat duidelijk is wanneer. Anders gezegd, men zal een nieuwe school bouwen, Diamant Boart verbouwen tot woningen, het gebied van het moeras in een residentiële woonzone transformeren… en pas daarna zal men overwegen de wegen en kruispunten aan te pakken? Dit deel van het antwoord is voor ons niet geruststellend, wij vragen  een stedenbouwkundige visie op het geheel van de zone.

De doorgang zou kunnen worden gebruikt voor kwaadwillig opzet in deze tijd van verhoogd risico. De burgemeester wijst met name op het gevoelig karakter van de spoorwegen voor internationale treinen. Echter, de doorgang bevindt zich onder de lijn 124 richting Nijvel-Charleroi, waar geen enkele internationale trein op rijdt. En trouwens, indien er zo een groot gevaar bestaat, hoe kan men dan net op die plek een school willen bouwen?

 We hebben de gemeenteraad ook vragen gesteld over de doorlichting BYPAD in Vorst, op initiatief en kosten van het Brussel Mobiliteit uitgevoerd in 2012. In deze audit komt de doorgang die wij voorstellen expliciet ter sprake als zinvolle infrastructuur voor actieve weggebruikers en  wordt aangegeven hoe de financiering van een renovatie van de doorgang kan worden gevraagd aan Infrabel. Deze audit werd in haar geheel goedgekeurd door de gemeenteraad in 2013! Op onze vraag betreffende deze incoherente politiek volgt een laconiek antwoord : ‘ we zijn van gedacht veranderd’.
Als kers op de taart leren we in de marge van de interpellatie, wanneer punt 21 aan de orde is, dat de aanleg van de elektriciteits- en gasleidingen zal worden aangevat met het oog op de bouw van de school. Dus, de gemeenteraad aanvaardt de kosten voor de voorbereidingen van de bouwwerf nog voordat het openbaar onderzoek zelfs maar is gestart.

Een fijne bloemlezing! We hadden een constructievere aanpak verwacht van de meerderheidspartijen PS/SPa -Ecolo/Groen -Défi en echte antwoorden over hun visie en hun doelstellingen. Het recht op interpellatie is een mooi instrument ten dienste van de democratie. Ze biedt de burgers de mogelijkheid om hun vragen en zorgen ter sprake te brengen, maar het is dan wel nodig dat er wordt geluisterd en dat er echte antwoorden komen, of men nu eenzelfde mening heeft of niet.

De burgemeester stelt ons het openbaar onderzoek in het vooruitzicht en ja, we zullen er zijn !  We hopen hierbij op uw steun te mogen rekenen. We ijveren verder voor een ambitieuze stedenbouwkundige planning in Vorst met goede, ruime en veilige schoolinfrastructuur.

Het dossier wordt voorgelegd op de overlegcommissie op 30 mei.
Het openbaar onderzoek zal lopen van 27 april tot 11 mei

vrijdag 31 maart 2017

het BYPAD-onderzoek adviseerde al in 2013 om de Orban-Luttredoorgang te gebruiken

Uit de notulen van de gemeenteraad van Vorst van 10 september 2013 :
(http://www.forest.irisnet.be/fr/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour-du-conseil-communal/fichiers-pvs/pv-conseil-communal-gemeenteraad-100913.pdf)

Overwegende dat de BYPAD audit (Bicycle Policy Audit = audit van het fietsbeleid), voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, plaatsgevonden heeft in samenwerking met de schepen van mobiliteit, de gemeentelijke technici en de fietsers afgevaardigd door de fietsverenigingen gedurende het jaar 2012;

Overwegende dat de geassocieerde studiebureaus Pro Vélo en Timenco een gedetailleerde analyse van de fietstoestand in Vorst ten opzichte van het gewestelijk fietsplan 2010-2015 bezorgd hebben;

Overwegende dat ze van daaruit een toekomstvisie hebben ontwikkeld over de plaats van de fiets in de verplaatsingen te Vorst;

Overwegende dat uit de BYPAD analyse een fietsplan resulteert dat erop gericht is het dagelijkse fietsen voor iedereen mogelijk, veilig en normaal te maken en dat het voorstellen voor inrichting bevat die de fietsbaarheid in de gemeente Vorst bevorderen;

Overwegende dat dit plan uiteengezet en besproken werd in de werkgroep die bestaat uit schepenen en de dienst mobiliteit;

Overwegende dat er opmerkingen aan het fietsplan moeten worden toegevoegd in de vorm van een begeleidende nota;

BESLIST
Akte te nemen van het fietsplan zoals het resulteert uit de BYPAD audit opgenomen in de bijlage;
In te stemmen met de begeleidende nota opgenomen in de bijlage;
De inrichtingen voorgesteld in het fietsplan zo snel mogelijk uit te voeren rekening houdend met de opmerkingen in de begeleidende nota.


Hieronder een fotokopie uit het BYPAD-rapport blz 39 en daarachter nog een kleine toevoeging die op blz 40 staat
En hier de toevoeging van blz 40.  Kan het duidelijker ?donderdag 23 maart 2017

mobiliteitstelling op het Wiels-kruispunt


Bewoners interpelleren de gemeenteraad van Vorst op dinsdag 28 maart 2017

PERSBERICHT
Meer dan 1200 handtekeningen voor het behoud 
van de doorgang Orban-Luttre in Vorst


Zeer veel mensen engageren zich voor het behoud van de doorgang Orban-Luttre.  Er staat ook veel op het spel : de doorgang is een cruciale schakel voor zachte weggebruikers om het nieuwe Divercity-complex te ontsluiten en de aanliggende wijken met elkaar te verbinden.  Ook de regionale langeafstandsfietsroutes hebben baat bij een herinrichting van de doorgang.  En toch dreigt de doorgang onherstelbaar verloren te gaan, indien de huidige bouwplannen niet aangepast worden.
Tijdens de eerstkomende gemeenteraad zullen Fietsersbond Brussel-Zuid en QuartierWielsWijk de gemeenteraadsleden van Vorst nogmaals vragen alles te ondernemen om én de doorgang te behouden én een betere locatie voor GBS De Puzzel te voorzien.Deze twee verenigingen uit Vorst zullen de verkozenen naar hun visie vragen op de mobiliteit in dit gebied dat in volle verandering is en onder grote verkeersdruk staat.

De beschikbare ruimte op de Van Volxemlaan en op de Luttrebruglaan is heel beperkt en biedt onvoldoende plaats aan fietsers en voetgangers.  Hetzelfde geldt voor de kruispunten Wielemans en Luttrebrug-Gerij, beide zijn gevaarlijk en onbeveiligd.

Een degelijk en aantrekkelijk netwerk voor fietsers en voetgangers is vandaag absoluut noodzakelijk, temeer daar nog andere immobiliënprojecten in de steigers staan die de mobiliteitsdruk op de wijk zullen doen toenemen.  Zo zijn er de projecten van JCX Immo op de Moeras-Wielssite en de reconversie naar woningen op de Diamant-Boartsite.


QuartierWielsWijk en Fietsersbond Brussel-Zuid benadrukken de noodzaak om een  evenwichtig project te realiseren ten voordele van de zachte weggebruikers en vragen  daarom :
- de huidige bouwplannen te herzien zodat de doorgang behouden kan blijven ;
- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Divercity-site terug te bestuderen ;
- de alternatieve wegen die reeds bestudeerd worden, te herbekijken ;
- de tijdsplanning van de werken te herzien ;
- de mogelijkheid te onderzoeken om voor zachte weggebruikers een eigen infrastructuur te voorzien, weg van het drukke verkeer en van het fijnstof.

Tijdens de interpellatie zal aan de gemeenteraad de petitie met 1200 handtekeningen overhandigd worden. Deze petitie wordt mee gesteund door GRACQ, Fietsersbond, Sentier.be en Trage Wegen


Datum en plaats van de interpellatie :

dinsdag 28 maart om 19u30 in het gemeentehuis van Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst

Aanvraag voor interpellatie aan het college van de Burgemeester en schepen is te lezen op :   http://www.quartierwielswijk.be/wp/fr/

Petitie 'red de doorgang Orban-Luttre' is te vinden op :  www.change.org/

zie ook :  http://fietsersbondbrusselzuid.blogspot.be/


Voor meer info :
Geneviève Kinet, quartierwielswijk@gmail.com, 0476 96 19 30
Ruth Flikschuh fietsersbondbrusselzuid@gmail.com 0497 93 47 16

Fietsers helpen de overheid besparen.

Van de schade die we berokkenen door ons te verplaatsen – aan het milieu, aan onze gezondheid of aan de economie, door files – betalen we soms amper de helft zelf. De rest van die kosten wordt gedragen door de maatschappij. Vooral vliegtuigpassagiers en bestuurders van bedrijfswagens op diesel dragen te weinig bij in verhouding tot hun impact. Fietsers helpen de overheid dan weer te besparen.

Vlaanderen is niet op de goede weg, volgens de Leuvense mobiliteitsexperts van Transport&Mobility. Zij hebben voor de tweede keer de maatschappelijke kosten in kaart gebracht van ons verplaatsingsgedrag, en wie daarvoor opdraait.
maatschappij

Het rapport van Transport&Mobility leert dat de maatschappij de rekening betaalt voor een almaar groter deel van de kosten voor  milieuschade (zoals de uitstoot van broeikasgassen), de kosten voor de sociale zekerheid (die voortvloeien uit ongevallen) en het tijdverlies in files. Vooral de almaar toenemende  filekosten zijn een probleem, en het feit dat die zo goed als niet gecompenseerd worden door hogere belastingen of heffingen.

Uit het rapport blijkt dat vooral bestuurders van bedrijfswagens en wagens op aardgas veel te weinig bijdragen. De maatschappelijke kost van een bedrijfswagen op diesel bedraagt 20,49 euro per persoon per 100 kilometer. Daarvan betaalt de gebruiker maar 21 procent. Om alle kosten te dekken die zulke bedrijfswagens veroorzaken, zouden ze dus vijf keer zwaarder belast moeten worden dan vandaag.

Wie met een personenwagen op aardgas rijdt, draagt zelfs nog minder bij in de maatschappelijke kosten: amper 17 procent. En dat terwijl de aankoop van aardgaswagens financieel gestimuleerd wordt door de overheid, als milieuvriendelijker alternatief voor benzine- en dieselwagens.

Het slechtst van al scoort vliegen met een lagekostenvlucht. De maatschappelijke kost per persoon per 100 kilometer bedraagt 199,9 euro. Maar de passagiers wentelen 92 procent van de kosten die ze veroorzaken, vooral milieuschade, af op de overheid. Wie een gewone vlucht neemt, doet het overigens niet beter.


Fietsers leven langer

Het rapport ziet enkele lichtpuntjes. Autobestuurders die met een benzine- of dieselwagen rijden, zijn de voorbije jaren meer gaan bijdragen in de maatschappelijke kosten die hun verplaatsingen veroorzaken. Dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs, met dank aan de recente invoering van de kilometerheffing.

Fietsers helpen de overheid zelfs besparen. Zowel wie met een gewone als met een elektrische fiets rijdt, zorgt ervoor dat de overheid heel wat minder moet uitgeven aan gezondheidszorg. Omdat met de fiets rijden gelijk staat aan minder zieken, langer leven en meer levenskwaliteit. En zo levert elke 100 kilometer met een gewone fiets een besparing voor de gezondheidszorg op van 43 euro.

Bron :  Het Nieuwsblad - 01/03/2017 door Pascal Sertyn
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170301_02756625

Brusselaars komen op straat tegen fijn stof

Brusselaars komen op straat tegen fijn stof

Actievoerders binden tientallen standbeelden mondmasker om 

Tientallen Brusselse standbeelden kregen zaterdag een mondmasker om, als protest ‘tegen het fijn stof en de vervuiling’.

Zo’n tweehonderd mensen die zich verenigen in het collectief Bruxsel’AIR, hebben zaterdagvoormiddag actiegevoerd tegen de luchtvervuiling en vooral het fijn stof in Brussel. De actievoerders tooiden heel wat standbeelden in de stad met een mondmasker. De actie werd breed gedragen door verscheidene milieugroeperingen, waaronder Greenpeace België. ‘De voorbije week werd in Brussel de informatiedrempel voor het fijn stof, vijftig microgram per kubieke meter, meermaals overschreden’, zegt Thomas Leroy, woordvoerder van Greenpeace België. ‘Wanneer de hoeveelheid fijn stof hoger ligt dan die drempel, heeft de regering de plicht om de bevolking te informeren. Fijn stof is zeer schadelijk voor de inwoners. Dit kan zo niet blijven duren. Vandaar deze actie, die eerder ook in andere steden liep.’

Om 13 uur kwamen de actievoerders samen op het Koningsplein, bij het bronzen standbeeld van Godfried Van Bouillon. Ook dat kreeg een mondmasker om. Met de actie roept Bruxsel’AIR op om structurele maatregelen te nemen tegen fijn stof, dieseluitstoot en dergelijke. De actiegroep vraagt een stedelijke tolheffing in Brussel, de afschaffing van subsidies voor bedrijfswagens, een verbod op dieselwagens en een verbetering van het openbaar vervoer en de infrastructuur voor voetgangers en fietsers.
Volgens cijfers van het Europees Milieuagentschap sterven jaarlijks 50.000 mensen in Europa vroegtijdig door luchtvervuiling. In België gaat het om minstens 10.000 mensen.


Brussels minister van Leef­milieu Céline Fremault (CDH) liet weten dat de ‘bekommernissen van de burgers niet in dovemansoren vallen’. Ze belooft alvast maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. In juni 2016 keurde Brussel het Lucht-Klimaat-Energieplan goed, dat een permanente gewestelijke lage-emissiezone voorziet in het hele Brussels Gewest vanaf januari 2018. Alleen de minst vervuilende auto’s zijn vanaf dan nog welkom in het Gewest.


Joris Herpol
de Standaard 20-02-2017