banner Brussels' Bike Solutions

banner Brussels' Bike Solutions

Pagina's

donderdag 27 november 2014

BBS nog een fotoTja ... en nu ?  Door de paal ?  Over het hek ?
En dat op het Sint-Joostplein.
Leve de Brussels' Bike Solution !!!

Kom er met ons van genieten op 1 december om 20u in de Pianofabriek !!!

(met dank aan de heer of mevrouw Demoy)zondag 9 november 2014

Brussels' Bike Solution : uw foto's graag (bis)

Beste fietsers ,

hierbij een warme oproep om het goede voorbeeld van ons trouw afdelingslid Rudi te volgen en uw foto's of filmpjes in te sturen met hilarische, wansmakelijke, grappige, ontroerende fietssituaties.

Hierboven een tweede foto van Rudi met als bijschrift "wat zal het zijn?"


Dear cyclists,

may this be a warm call to follow the good example of our faithful member Rudi and send us your photos or movies with hilarious,disgustingfunny, poignant bike situations.

Below a second

picture of Rudi that reads "What will it be?"


Chers cyclistes,

notre section de Fietsersbond veut faire un appel chaleureux sur vous à suivre le bon exemple de notre membre Rudi et de nous envoyer vos photos ou films avec des situations 'vélo' hilarantes dégoûtantes drôles poignantes ...

Ci-dessous une photo de Rudi sous-titré "que dois-je faire?"Ons adres / our address / notre adresse :  fietsersbondbrusselszuid@gmail.comwoensdag 5 november 2014

Brussels' Bike Solution : uw foto's graag

Beste fietsers ,

hierbij een warme oproep om het goede voorbeeld van ons trouw afdelingslid Rudi te volgen en uw foto's of filmpjes in te sturen met hilarische, wansmakelijke, grappige, ontroerende fietssituaties.

Hieronder een foto van Rudi met als bijschrift "wat nu?"


Dear cyclists,

may this be a warm call to follow the good example of our faithful member Rudi and send us your photos or movies with hilarious, disgusting, funny, poignant bike situations.

Below a picture of Rudi that reads "What now?"Chers cyclistes,

notre section de Fietsersbond veut faire un appel chaleureux sur vous à suivre le bon exemple de notre membre Rudi et de nouw envoyer vos photos ou films avec des situations 'vélo' hilarantes dégoûtantes drôles poignantes ...

Ci-dessous une photo de Rudi soustitré "Et maintenant?"Ons adres / our address / notre adresse :  fietsersbondbrusselszuid@gmail.com


woensdag 29 oktober 2014

BRUSSELS BIKE SOLUTIONS 

NL
David Helbich :  Duitse Brusselaar, verwoed fietser, en kunstenaar met specifieke interesse voor interventies in de openbare ruimte.  Heeft een zwak voor ons surrealistisch België. 

Brussels’ Bike Solutions :  ook de Brusselse fietser ontmoet hilarische situaties op zijn pad ! 
Stuur tot 25 november je absurde, humoristische en energieke foto’s en (youtube-)filmpjes op ! 

David Helbich presenteert zijn selectie van Brussels’ Bike Solutions in een artistieke act.  Met randanimatie en een ‘special activist guest’. 

FR
David Helbich :  fervent cycliste et artiste particulièrement intéressé par les interventions dans l’espace public.  Il a un faible pour notre Belgique surréaliste. 

Brussels’ Bike Solutions :  le cycliste bruxellois expérimente lui aussi des situations cocasses sur son chemin.  Envoyez-nous vos photos et petits films (genre youtube) les plus humoristique et plein d’énergie avant le 25 novembre 

David Helbich présentera sa sélection de solutions créatives bruxelloises au cours d’une performance artistique.  Avec animations et ‘spécial activiste’. 

EN
David Helbich :  German and Bruxellois, avid cyclist and artist with a specific interest in interventions in the public space.  He loves Belgian surrealism. 

Brussels’ Bike Solutions :  every cyclist in Brussels is confronted with hilarious situations.  Send us your funny and energetic look at creative Brussels Solutions by bike-photos and (YouTube) videos up to 25th Nov. 

David Helbich will make his selection of  Brussels’ Bike Solutions during an artistic act with a multimedia show and a ‘special bike-activist guest’. 


ma-lu-mo 1 dec 2014  -  20:00 @ Pianofabriek, rue du Fortstraat 35a, 1060 Bxl 

GratisInkom - FreeAdmission - Gratuit 
www.Fietsersbondbrusselzuid.blogspot.com 

E-mail :  fietsersbondbrusselzuid@gmail.com 
www.belgian-solutions.be 

davidhelbich.blogspot.com donderdag 14 november 2013

persbericht Fietsdebat 26/11/13

Fietsdebat :  veilig fietsen ... wiens zorg is dat ?  

Persbericht  -  Communiqué de presse (ci-dessous)

Na de invoering van de wintertijd stijgt het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers van 2 in oktober tot 5 of 6 in november.  Het Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid waarschuwt :  voetgangers en fietsers pas op !

Maar wie moet eigenlijk oppassen ?  Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de zachte weggebruiker in het algemeen en de fietser in het bijzonder ?  Is verkeersveiligheid een strijd tussen de 'zachte fietser' en de 'harde automobilist' ?

Bij ‘fietsveiligheid’ denkt men snel aan veilige fietspaden en een goede bescherming tegen het autoverkeer.  Maar veilig fietsen is meer dan dat.  Is de fietser verantwoordelijk en moet hij zich wapenen met helm, hesje en kerstboomverlichting ?  Is de automobilist verantwoordelijk en dient hij zijn rijgedrag radicaal aan te passen ?  Is het beleid verantwoordelijk voor betere infrastructuur en strenge regelhandhaving ?

Of moeten we gewoon aanvaarden dat jaarlijks bijna 100 fietsers gedood worden in het verkeer en hopen dat de doden bij de buren vallen ?  Immers, de enige goede fietser ... zit thuis en brengt zichzelf niet in gevaar !?

Fietserbond promoot het 30/50/70-principe: snelheid, densiteit en aard van het gemotoriseerd verkeer moeten afgestemd zijn op de aanwezige fietsinfrastructuur.  De autolobby, zoals Touring, benadrukt de verantwoordelijkheid van de fietser.   Daarom brengen we beide organisaties samen aan tafel om te horen waar de raakpunten liggen, en waar beide belangenorganisaties van mening verschillen. 

Ook de overheid, vertegenwoordigd via de fietsmanager, mag niet ontbreken op dit debat wegens haar verantwoordelijkheid voor fietsinfrastructuur en regelgeving en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) kan onderzoeksgegevens en wetenschappelijke inzichten inbrengen.

Stof genoeg voor een pittig debat.

Veilig fietsen ...  Wiens zorg is dat ?

Moderator :  Stefaan Meerbergen (journalist)
Debatteerders :  Roel De Cleen (staflid Fietsersbond) ;  Danny Smagghe
   (woordvoerder Touring) ;  Peter Silverans (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) ; 
   Frederik Depoortere (fietsmanager Brussels Gewest) en het geacht publiek
Muzikaal intermezzo :  Zwiebel
Organisatie :  Fietsersbond Brussel-Zuid is samenwerking met Bli:b

Praktisch                    
Datum :  26 november 19u30 - 22u
Plaats :  Brass, Van Volxemlaan 345 1190 Vorst (naast Wiels en dicht bij het Zuidstation)
Bereikbaarheid :  MIVB-halte Wiels en er is gratis bewaakte fietsenstalling
Prijs :  gratis met welkomstdrankjeDébat : Le cycliste en sécurité,… Le souci de qui ?

Communiqué de presse

Après le passage à l’heure d’hiver, les accidents mortels des piétons augmentent  de 2 en octobre à 5 ou 6 en novembre. Le BIVV prévient : Piétons et cyclistes,  soyez vigilent !

Mais, qui est responsable pour la sécurité de l’usager vulnérable et  en particulier du cycliste?  La  sécurité sur  la route, est-ce une guerre entre les usagers vulnérables et les automobilistes?

Quand on parle de la “sécurité des cyclistes”, on pense souvent aux  pistes cyclables sécurisées et à une bonne protection contre les automobilistes. Cependant  faire du vélo en sécurité, c’est plus que ça ….

Le cycliste, est-il responsable et doit-il s’armer d’un casque, d’une veste fluorescente et se déguiser en arbre de noël ?
L’automobiliste, est-il responsable et doit-il adapter sa conduite ?
L’autorité, est-elle responsable pour une meilleure infrastructure, un maintien et une réglementation plus sévère ?

Devons-nous accepter que chaque année, près de 100 cyclistes soient tués sur nos routes et prier que les morts se trouvent chez nos voisins? Devons-nous adhérer  au  « le seul ‘bon’ cycliste est celui qui reste à la maison et ne se met pas en danger ! » ?

Le « Fietsersbond » promeut le principe du 30/50/70: la vitesse, la densité et la nature du trafic motorisé doit être mis en rapport avec la présence  d’une infrastructure pour le vélo.  Les lobbyistes de la voiture, comme Touring, insiste sur la responsabilité du cycliste.
Alors, mettons les  2 organisations autour d’une table, voyons où se trouvent les points communs et de divergences et tentons un rapprochement.
Dans un tel débat, le gouvernement,  responsable de l’infrastructure et législation, sera présent et l’Institut Belge pour la Sécurité Routière nous apportera des statistiques et  une vue plus scientifique.

Assez de sujet et d’intervenants  pour une discussion animée!

Le cycliste en sécurité,… Le souci de qui ?

Modérateur : Stefaan Meerbergen
Participants : Roel De Cleen (Fietsersbond), Danny Smagghe (porte-parole Touring),  Peter Silverans (l’Institut Belge pour la Sécurité Routière), Frederik Depoortere (fietsmanager région Bruxelles)  et le public.
Intermède musical :  Zwiebel
Organisation : Fietsersbond Brussel-Zuid en collaboration avec la bibliothèque de Forest

en pratique:                   
Date :  26 novembre 19h30 – 22h
Lieu :  BrassWeb , avenue Van Volxem 345 1190 Forest (à coté du Wiels)
Accessibilité :  STIB-arrêt Wiels, parking vélo et gardiennage  gratuit
Prix : gratuit, une boisson gratuit!

contact
Fietsersbond Brussel-Zuid
Kris Vanslambrouck
e-mail :  fietsersbondbrusselzuid@gmail.comwoensdag 13 november 2013

Afdelingsvergadering 5 november 2013

 Afdelingsvergadering 5 november 2013 om 20u in Ten Weyngaert
 
Aanwezig: Kris Vh, Ruth, Geert, Manuela, Ludo, Kris Vsb (verslag)    -     
Verontschuldigd: Gerina 

Plaats: Ten Weyngaert

1.  Fietsdebat 26/11
-Verspreiding van de flyers: 
      Ludo neemt Anderlecht voor zijn rekening
      Ruth: Cyclo Zuid
      Kris Vh: Fietspunt Noord
      Manuela: Muntpunt, Velosofiets
      Kris Vsb: Sint-Gillis (PF, Verschuren, Midou, bib, biowinkel) , Vorst (Blib, Brass, Wiels), Brussel (De Markten, Cyclo, Fietsershuis) 
      Geert: Ukkel: bib, CHuis, Fietswinkels 

-Geert engageert zich om de flyer naar het Frans te vertalen en overlegt hiervoor met Ruth

-We drukken eveneens nog 20 affiches in Frans en 20 in Nederlands voor distributie naar de fietswinkels en gemeenschapscentra

-Voorstel Scenario voor de debatavond:
19u - 19u45 drankje (we voorzien één bonnetje per persoon bij inschrijving ter plaatse)
19u45 : korte inleiding door Stefaan
19u50: Zwiebel (1 song)
19u55 : Danny en Roel krijgen elk 10 min om hun 'stellingname' bekend te maken en te verdedigen
20u15  Reactie van Frederik en Peter (elk 5 min)
20u25 Muzikaal intermezzo  (2 songs) (dit geeft Stefaan de tijd om de vragen voor het debat gericht te formuleren)
20u40 - 21.10 half uur 'stevig' debat met de 4 sprekers 
21:10 - 21:20 Muzikaal intermezzo (indien het debat te hevig wordt of stilvalt, kan de moderator het muzikale intermezzo sneller 'inroepen')
21:20-21:45 interactie met de zaal (met één loopmicrofoon)

-Taakverdeling:
Bonnetjes voor drank :  te bekijken met Brass (Kris Vsb)
Aanvraag installatie voor vertalers :  via Ten Weyngaert (Kris Vsb)
Ter plaatse om 18u30 :  klaarzetten van de zaal
Bar :  Ludo en Geert
Fietsbewaking :  Aki vragen
Aanvraag 10 nadars voor fietsen via M Romain :  Kris Vsb
Vlag FB :  Ruth
Beamer :  vragen bij Brass/Bli:b/FB

2.  Nieuwjaarsreceptie Pianofabriek 18/1 

PF zoekt ideeën en input van de verenigingen.  Ons voorstel :  een herhaling van het fietsbellenconcert


Contact met PF (Kirsten) :  Kris Vsb

Contact met het fietsbellenkoor :  Manuela

3.  Brief-actie ivm Albertlaan :  
oproep om de brief individueel te sturen naar het College (Kris Vsb stuurt gegevens rond)

4.  open ledenvergadering op 17/12 
Gerina heeft gecheckt bij de dame uit China (?), maar die kan die avond niet.  Nieuwe voorstel :  we vragen de dames van Femma om een vegetarisch buffet te voorzien. Kris Vsb contacteert Josée hiervoor. 

5.  Op 30 november is er Algemene Vergadering van de FB.  
Het is een belangrijke vergadering, Kris Vsb kan niet aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland, maar hij zal volmacht geven aan Ruth.

6. Afspraak met de schepen voor mobiliteit Englebert
Best in samenspraak met Gracq. We stellen voor de ledenvergardering eind januari/begin februari Gracq Vorst uit te  nodigen om samen een agenda op te stellen.

7. Place-o-Velo  
voorzien een grootse actie in april 2014 nav de verkiezingen. Er is eensgezindheid om hiervoor mee actief op te roepen. Datum te preciseren!

8. Volgende Open Vergadering op 17 december (Ten Weyngaert)
de daaropvolgende te bepalen via Doodle :  laatste week januari - eerste week februari 2014