teken de petitie

teken de petitie

Pagina's

zondag 2 oktober 2016

een tunnel bij Wiels als schakel in een fiets- en wandelnetwerk

Sauvons le passage Orban-Luttre  /  Red de doorgang Orban-Luttre

(Texte Français plus bas)

Red de doorgang Orban-Luttre en verbind de buurten met elkaar
De lanen Van Volxem en Luttrebrug in Vorst zijn drukke wegen die door hun ligging tussen de Ring en het Zuidstation heel wat verkeer te verwerken krijgen. Voor voetgangers en fietsers is dit een potentieel gevaarlijke en onaangename zone. Verschillende nieuwbouwprojecten, zoals Divercity, zien het daglicht en andere, waaronder de bouw van een nieuwe school, staan in de steigers.

De doorgang Orban-Luttre biedt een essentiële schakel om deze buurt beter, veiliger en autoluw te ontsluiten. 
Op dit moment wordt deze in zijn voortbestaan bedreigd door de wijze waarop een nieuwe school gepland wordt.  Als de doorgang wordt behouden kunnen fietsers, voetgangers en niet in het minst de toekomstige schoolbezoekers op een eenvoudige manier de Divercitysite bereiken en zich tussen de buurten verplaatsen langs een veilige weg zonder autoverkeer.

Fietsersbond, met de steun van Gracq, en QuartierWielsWijk hebben een concreet voorstel om de mobiliteit in de buurt te verbeteren, de school goed bereikbaar te maken en een toekomstgerichte oplossing uit te werken voor voetgangers en fietsers, ook voor diegenen die vanuit de periferie naar Brussel komen.
Hou in de plannen voor de bouw van de school rekening met deze doorgang, herteken de Marais Wiels site naar een woonzone die verenigbaar is met deze doorgang, heropen het afgesloten stukje Sint Denijsstraat voor voetgangers en fietsers en voorzie ten slotte de nodige budgetten om van dit traject een stadspromenade te maken.

We vragen dan ook aan alle verantwoordelijke gemeentelijke en regionale bestuurders, met name Ministers Pascal Smet en Guy Vanhengel, burgemeester Marc-Jean Ghyssels, schepenen Jutta Buyse, Jean-Claude Englebert en Charles Spapens om ons project samen te bestuderen en te realiseren.

We vragen jou om je stem te laten horen en dit project te steunen via deze petitie. Onze mobiliteit heeft er alle baat bij!Klik hier om aan de onlinepetitie deel te nemen :
Sauvons le passage Orban-Luttre et relions les quartiers!
À Forest, les avenues Van Volxem et du Pont de Luttre sont des routes très fréquentées par les véhicules du fait de la proximité du ring et de la Gare du Midi. Pour les piétons et cyclistes, cette zone est désagréable et potentiellement dangereuse. Des projets immobiliers y voient le jour, notamment Divercity, et bien d’autres sont à l’étude, dont une nouvelle école.

Le passage Orban-Luttre est un maillon essentiel pour désenclaver ce quartier dans de bonnes conditions de sécurité selon un itinéraire hors trafic. 
En préservant ce passage, actuellement menacé par la manière dont les plans de l’école ont été conçus, les piétons et cyclistes (dont les écoliers) pourront facilement accéder à Divercity et se déplacer entre les quartiers en suivant un tracé sans danger et sans circulation automobile.

Le QuartierWielsWijk et le Fietsersbond ont formulé, avec le soutien du Gracq,  une proposition pour améliorer la mobilité et mettre en œuvre une solution visionnaire pour les piétons et cyclistes, du quartier et de la périphérie.
Nous proposons concrètement de tenir compte de ce passage dans le cadre de la conception de l’école, de faire en sorte que le réaménagement du Marais Wiels en zone de logements soit compatible avec ce passage,  de rouvrir aux piétons et aux cyclistes la section actuellement fermée de la rue Saint-Denis, et enfin de prévoir les moyens budgétaires pour faire de l’itinéraire via le passage une promenade dans la ville.

Nous demandons donc aux responsables communaux et régionaux, en particulier les Ministres Pascal Smet et Guy Vanhengel, le Bourgmestre Marc-Jean Ghyssels, les Echevins Jutta Buyse, Charles Spapens et Jean-Claude Englebert d’étudier ensemble notre projet et de le concrétiser.

Nous vous invitons à faire entendre votre voix et à soutenir ce projet en signant cette pétition. Notre mobilité a tout à y gagner !Pour participer à la pétition :


zaterdag 1 oktober 2016

donderdag 15 september 2016

Fietsersbond - Afdeling Brussel-Zuid fietsersbondbrusselzuid@gmail.com
GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens Locale de Forest forest-saintgilles@gracq.org
GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens Locale d’Anderlecht anderlecht@gracq.org
Fietsersbond Anderlecht

Ter attentie van:
Mijnheer Marc-Jean GHYSSELS, Burgemeester van Vorst 

Mijnheer Charles Spapens, schepen bevoegd voor de wijkcontracten 
Mijnheer Jean-Claude Englebert, schepen voor mobiliteit
Mijnheer Rudi Vervoort, Brussels minister-president, bevoegd voor de wijkcontracten 
Mijnheer Pascal Smet, Brussels minister voor mobiliteit
Mevrouw Céline Frémault, Brussels minister voor Leefmilieu


Kopie aan Fietsersbond, GRACQ

Vorst, 10 mei 2016 


betreft : verbindende tunnel zachte mobiliteit tussen Divercity- en Wiels/Brass-site in Vorst

Mijnheer de burgemeester 
Mijnheer en mevrouw de Schepen 
Mijnheer en mevrouw de minister

(Français, plus bas)

Geachte ,

Op 20 april legde Fietsersbond Brussel-Zuid een plaatsbezoek aan de Divercity-site af om ter plekke de Infrabel-tunnel te bekijken die Divercity met de Wiels/Brass-site verbindt. Fietsersbond werd versterkt door enkele leden van het Fietsersbondsecretariaat, van de plaatselijke Gracq, van het wijkcomité QuartierWielsWijk alsook door een vertegenwoordiger van het Kabinet –Smet. Gemeentelijke schepen Jutta Buyse vervoegde ons daarna voor een nabespreking van het plaatsbezoek waarbij we ook enkele plannen en projecttekeningen konden inkijken.

We kwamen tot de volgende besluitvorming : we kunnen ons niet neerleggen bij een gedwongen keuze tussen tunnel of school. Voor ons zijn beide essentieel en moet er gezocht worden naar een manier om de tunnel te behouden zonder dat hierdoor de school in het gedrang komt. We gaan ervan uit dat de school een zekerheid is en sommen hieronder onze argumenten op om ook de tunnel als fiets- en wandelverbinding te behouden :


1) lokaal :
- de school is nu gericht op het groenperk dat het hart van Divercity uitmaakt, en keert zich zo af van de Sint-Antoniuswijk, van waaruit deze school eigenlijk komt. De tunnel kan opnieuw een opening en verbinding maken naar de wijk van waaruit de school veel leerlingen zal ontvangen
- de school is ook een Brede School die na de schooluren en ’s avonds bv sporters zal ontvangen. Nu ligt de school daar afgesloten in een hoek van Divercity. De tunnel en aansluitend fiets- en wandelpad zal de site meer ontsluiten en ook ’s avonds veiliger maken.
- alle voorzieningen van Divercity (school, park en speelplein, lokaal dienstencentrum, sociaal restaurant, crèche) zijn zonder tunnel zeer moeilijk bereikbaar voor bewoners van de Sint-Antoniuswijk. Ze moeten een hele omweg langs het zeer drukke kruispunt Wielemans maken, voor fietsers is dit temeer een gevaarlijke route : veel vrachtverkeer,tramrails, het geschilderde fietspad wordt niet gerespecteerd...
- de tunnel moet een essentiële plaats krijgen in een mobiliteitsvisie op de toegankelijkheid van Divercity (alle voorzieningen) én de school. Ouders moeten een veilig en snel alternatief voor zachte mobiliteit krijgen om te vermijden dat ze hun kinderen toch met de auto naar de school brengen.
- maar ook omgekeerd worden de voorzieningen aan de Sint-Antoniuskant ( Brass, Miro, Markt Sint- Antonius, nieuwe handelszaken in het JCX-complex,...) beter bereikbaar voor de Luttrebrugbewoners en worden ze zo uitgenodigd om Divercity te passeren en te gebruiken.
- direct achter Divercity worden de oude gebouwen van Diamant Board omgebouwd tot het sociaal woningcomplex Foyer du Sud. Ook deze toekomstige bewoners hebben natuurlijk alle belang bij een goede en zachte toegankelijkheid van hun woonzone.
- Divercity is als groenzone gedacht, maar een stukje van de ‘Marais’ zal zeker ook groenzone blijven. Via de tunnel worden deze twee zones met elkaar verbonden en komt dit de groenwaarde ten goede.
- de spoorlijn snijdt de Luttrebrugwijk en de Sint-Antoniuswijk dramatisch in twee. Via de tunnel en een aansluitend fiets- en wandelpad kunnen de twee wijken terug verbonden worden
- een tunnel heeft ook altijd een directe verbindende groenwaarde voor flora en fauna zeker in combinatie met de waterpartij van de Marais
- een tunnel ten slotte zo vlak bij Wiels en Brass zal zeker ook aanzetten tot culturele invulling

2) gemeentelijk :
- de tunnel en aansluitende fiets/wandelpaden laten toe om de twee wijkcontracten Luttrebrug en Sint- Antonius te verbinden (dit is eigenlijk verplicht en gevraagd)
- indien het fietspad verder doorgetrokken wordt richting Oude Vijverstraat (Infrabel-terrein?) kan zelfs een verbinding gerealiseerd worden met het derde wijkcontract (Sint-Denijs) - anders is zo’n verbinding ook realiseerbaar via de Sint-Denijsstraat
- er zijn heel wat nieuwe wijken en nieuwe bewoning in deze hoek van Vorst waardoor de druk op het kruispunt Van Volxemlaan/Luttrebruglaan geweldig zal toenemen. De tunnel is een ideale veilige afkorting voor wandelaars en fietsers en een unieke gelegenheid om in dit drukke deel van Vorst een “trage, actieve, weg” te realiseren
- de as “Van Volxemlaan-tunnel-Sint-Denijsstraat” creëert ook een directe, veilige verbinding voor fietsers en wandelaars van Sint-Antonius richting Bervoets en het centrum van Vorst

3) regionaal :
- de tunnel maakt het mogelijk om een aftakking te voorzien op het Fiets-GEN dat langs spoorlijn 124 passeert en zo via de Sint-Denijsstraat een fietsverbinding te realiseren met de kanaalroute
- de tunnel maakt ook een snelle en veilige verbinding mogelijk voor centrum Vorst en de Luttrebrugwijk richting centrum van Brussel via de ‘Marais’ en een zachte fietsweg langs het talud
- ook voor de pendelaars uit het kanaalgebied ten zuiden van Brussel maakt de tunnel het mogelijk om een korte doorsteek te maken naar Sint-Gillis en de bovenstad


We gaan ervan uit dat de bouw van de school beslist is en dat het behoud van de tunnel met de school moet verzoend worden. Zonder de school helemaal opnieuw te herdenken (bv herlocaliseren naar de JCX-site of de Willem-site), zien we drie mogelijkheden voor een op de tunnel aansluitend fiets- en wandelpad :

- de school iets opschuiven weg van de tunnel zodat een passage vrijkomt
- het fiets- en wandelpad integreren in het schoolgebouw als zijpassage onder een gaanderij, als tunnel of wat een creatieve architect verder nog kan bedenken. Er zijn voldoende recente voorbeelden hoe een fietsweg in een gebouw geïntegreerd kan worden
- het fiets- en wandelpad op hoogte in het spoortalud langs de westkant verwerken

We willen hierover graag met de bevoegde autoriteiten in dialoog gaan. Het is spijtig dat de bewoners van de omliggende wijken de burgerverenigingen niet vroeger op het bestaan van de tunnel gewezen zijn. Niemand wist ervan en op de infovergaderingen bij de start van het wijkcontract is er van een tunnel geen sprake geweest. Hij staat ook op geen enkel publiek plan.

We denken dat te veel op de gevaren en risico’s van een tunnel wordt gefocust (onveiligheid, criminaliteit). Een tunnel met aansluitende fiets- en wandelpaden brengt ook bewegingen en passages met zich mee, wat een veiligheidsverhogend effect heeft. Overheden moeten dan ook hun verantwoordelijkheid durven nemen en afspreken wie de renovatie en uitbating van de tunnel op zich neemt. Ook autotunnels en -bruggen vragen heel wat onderhoud en brengen ook als zijeffect onveiligheid met zich.

We vinden dat de tunnel alles in zich heeft om een positief verhaal te worden. De tunnel kan een draaischijf worden van een uniek mobiliteitsproject en biedt een antwoord op talrijke uitdagingen voor onze toekomstige mobiliteit en natuurbewustzijn. Een tunnel kan Divercity en de school een toekomstgerichte uitstraling geven.

Fietsersbond Brussel-ZuidConcerne: liaison pour les modes actifs (tunnel) entre Divercity et le site « Wiels/Brass/Marais Wiels » (avenue Van Volxem /rue SaintGDenis – Forest)


Madame, Monsieur,

Lors de notre visite de terrain du 20 avril dernier, les sections locales du GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens (Forest/SaintGGilles & Anderlecht) et le Fietsersbond (BrusselGZuid) se sont rendues sur les lieux du tunnel Infrabel qui relie le site communal Divercity au site dit « Marais Wiels » et aux Wiels et Brass.

Suite à l’analyse des lieux, du projet et de quelques plans (école et RERGvélo), nous ne pouvons accepter le choix « soit le tunnel, soit l’école ». Nous considérons que
tous deux sont essentiels et qu’une solution doit être recherchée afin de conserver le tunnel sans pour autant mettre en danger le projet d’école.

Partant du principe que la construction de l’école est une certitude, nous listons ciGaprès les arguments pour maintenir également le tunnel comme liaison cyclo-pédestre :

Au niveau local
• Actuellement, le projet prévoit la construction de l’école sur le parc du site Divercity, tournant ainsi le dos au quartier SaintGAntoine. Le tunnel offrirait une liaison cycloGpédestre sécurisée pour accéder à l’ensemble des services de Divercity (école, parc et plaine de jeux, restaurant social, crèche et centre d’accueil de jour pour personnes âgées). Sans le tunnel, les habitants du quartier SaintGAntoine devront effectuer un détour par le carrefour Wielemans, dangereux pour les piétons et pour les cyclistes (nombreux camions, rails de trams et nonG respect de la piste cyclable).
• L’école est une « Brede School » qui accueillera, après les heures d’école par exemple, des sportifs. Actuellement, l’école est prévue dans un coin isolé de Divercity. Le tunnel et sa liaison cycloGpédestre assurerait davantage de sécurité en désenclavant le site.
• Le tunnel doit avoir une place essentielle dans le plan de mobilité et d’accès aux services offerts par Divercity et à l’école. Il faut offrir aux parents un cheminement alternatif sûr afin d’éviter que les élèves ne soient véhiculés en voiture.
• Le chemin de fer sépare dramatiquement le quartier PrimeursGPont de Luttre du quartier SaintGAntoine. Le tunnel et la piste cycloGpédestre constitueraient donc une liaison entre ces deux quartiers, et amélioreraient l’accessibilité aux services du quartier SaintGAntoine


e

(Brass, Miro, marché SaintGAntoine, futurs commerces sur site JCXImmo, ...).
• Juste à l’arrière de Divercity, le bâtiment Diamant Boart va être transformé en un complexe de logements sociaux (Foyer du Sud). Ces futurs habitants ont évidemment tout intérêt à une bonne accessibilité à leur habitation.
• Divercity a été pensé en tant que zone verte, mais une partie du « Marais Wiels » comprendra certainement une zone verte. Avec ce tunnel, les deux zones sont reliées entre elles, ce qui renforcerait leur valeur écologique. Un tunnel opère également toujours une liaison intéressante pour la faune et la flore, très spécifique du fait de la présence d’eau.
• Un tunnel si proche du Wiels et du Brass peut également ouvrir des perspectives culturelles et artistiques.

Au niveau communal
• Le tunnel et la piste cyloGpédestre permettraient de relier entre les contrats de quartier durable PrimeursGPont de Luttre et SaintGAntoine (ce qui est obligatoire).
• La prolongation de la piste cyclable en direction de la rue des Anciens Etangs permettrait une connexion avec le troisième contrat de quartier durable Abbaye. Sinon, cette liaison est réalisable via la rue SaintGDenis.
• Le trafic va s’intensifier considérablement dans cette partie de Forest en cours d’urbanisation (carrefours Van Volxem/Avenue du Pont de Luttre et Rue du Charroi/Avenue du Pont de Luttre). Le tunnel est un raccourci idéal offrant une grande sécurité pour les piétons et les cyclistes dans cette partie dense de Forest.
• L’axe « Avenue Van Volxem – tunnel – rue SaintGDenis » crée une liaison directe et sûre pour les piétons et les cyclistes de SaintGAntoine en direction de Bervoets et du centre de Forest (et viceGversa).

Au niveau régional
• Le tunnel offre la possibilité de prévoir une bifurcation sur la piste vélo RER qui longe la ligne de chemin de fer 124 et ainsi de réaliser, via la rue SaintGDenis, une liaison cycliste avec la route du canal.
• Le tunnel rend possible une liaison rapide et sûre entre le centre de Forest/le quartier PrimeursGPont de Luttre et BruxellesGVille via le « Marais Wiels » et une piste cyclable le long du talus du chemin de fer.
• Pour les navetteurs de la zone canal au sud de Bruxelles, le tunnel offre la possibilité d’une traversée rapide vers SaintGGilles et le haut de la ville.


Nous partons de l’idée que le tunnel doit se conjuguer à la construction de l’école. Sans repenser complètement l’école (par exemple en la relocalisant sur les sites JCXImmo ou Willem de l’autre côté du chemin de fer), nous envisageons
trois possibilités :

1) déplacer légèrement l’école de manière à ce que le tunnel soit libéré, 2) intégrer la piste cycloGpédestre au bâtiment de l’école comme passage de côté, tels une galerie, un tunnel ou toute autre solution imaginée par un architecte. Il existe suffisamment d’exemples d’intégration de pistes cyclables dans un bâtiment. 3) incorporer la piste à hauteur du talus du chemin de fer, le long du côté ouest.


Nous regrettons que les citoyens et habitants des divers quartiers concernés n’aient pas été avertis préalablement de l’existence de ce tunnel, qui n’apparaît sur aucun plan et n’a pas été mentionné lors des sessions d’information.

Nous pensons qu’il est accordé trop d’importance aux dangers et risques du tunnel (insécurité et criminalité). Un tunnel avec une piste cycloGpédestre induit du passage, ce qui augmente le sentiment de sécurité. Les pouvoirs publics devraient oser prendre leur responsabilité et s’accorder sur qui prendrait en charge la rénovation et l’exploitation du tunnel.
Le tunnel porte toutes les possibilités
d’une réalisation positive et exemplaire. Il peut devenir la clé de la construction d’un tracé unique de mobilité active et offre une réponse pertinente à de nombreux défis concernant tant notre mobilité future que l’environnement. Le tunnel peut en outre offrir à Divercity et à l’école un cachet visionnaire.

Pour toutes ces raisons, nous vous prions de réenvisager le projet et restons à votre entière disposition pour l’aborder conjointement.


Alexandra Jimenez
pour le GRACQGles cyclistes quotidiens  


woensdag 30 september 2015

fiets-causerie-vélo : Fiets je Rijk - Cyclo Bingo
een nieuwe fietscauserie van Fietsersbond Brussel-Zuid

een denkoefening over een eerlijke prijs voor mobiliteit

een vergelijkende studie tussen auto, openbaar vervoer en fiets

een zoektocht naar een mobility taxshift

een oproep tot een correcte waardering

• Presentatie van feiten en cijfers over de kosten van mobiliteit: 
                  Bruno Van Zeebroeck (transport & mobility)

• Intermezzo: Bike Shift, of hoe de fietsers schandalig rijk werden 
                 stand-up economedian Ramzi Zerquane

• Podiumgesprek met Jan-Piet Bauwens nat. secretaris BBTK, 
                                   Dirk Bauweleers, voorzitter Fietsersbond, 
                                  Goedele Sannen mobiliteitsexpert Voka, 
               moderator: Anne Brugmagne (journaliste)

!!!  gratis inkom, bewaakte fietsenstalling, vertaling naar Frans


réflexion sur le prix équitable de la mobilité

une étude comparative entre l’auto, les transports en commun et le vélo

la recherche d’un tax shift mobilité

un appel pour une valorisation correcte

• Présentation des faits et chiffres du prix de la mobilité : 
                    Bruno Van Zeebroeck (coordinating transport & mobility)

• Intermezzo : Bike Shift, ou 'comment le cycliste devient scandaleusement riche’ 
                  par stand-up economedian : Ramzi Zerquane

• Entretien avec Jan-Piet Bauwens SETCA, 
                          Dirk Bauweleers président du Fietsersbond, 
                         Goedele Sannen expertmobilité VOKA, 
   modérateur : Anne Brugmagne journaliste,

!!!  Entrée gratuite, parking vélo surveillé, traduction vers le françaisdinsdag 27.10.2015 mardi 19:00 
BRASS - Ave Van Volxemlaan 364 
1190 Bruxelles-Vorst